Освіта дорослих (освіта впродовж життя) – це цілеспрямований процес розвитку і виховання особистості шляхом реалізації освітніх програм та послуг, здійснення освітньо-інформаційної діяльності в межах та поза межами загальної середньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти.

Система освіти дорослих – це сукупність закладів і установ формальної (загальноосвітні та професійні навчальні заклади) та неформальної освіти дорослих (учнівство на робочому місці, різноманітні курси для здобуття нової спеціальності і задоволення пізнавальних, соціальних потреб), наукових, науково-методичних, методичних установ, науково-виробничих підприємств, інформаційних служб, інших юридичних та фізичних осіб, які мають право на надання освітніх послуг, а також державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування.

Метою діяльності системи освіти дорослих є реалізація права особи на освіту впродовж життя; залучення її до професійного та громадського життя шляхом надання необхідного для цього рівня грамотності. Провідними типами освіти дорослих є: а) загальна (здобуття загальної грамотності або її підвищення); б) професійна (набуття нових професійних компетенцій або їх підвищення); в) корективна (вивчення державної мови, набуття навичок цивільного спілкування тощо).

До основних завдань системи освіти дорослих відносять: задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку через отримання неперервної освіти; формування в осіб, які навчаються, громадянської позиції, здатності до праці й життя в умовах сучасної цивілізації, її демократичного розвитку; збереження та примноження мо¬ральних, культурних, наукових цінностей суспільства; поширення знань серед населення; підвищення його культурного та освітнього рівня.

Функціями системи освіти дорослих є:

• адаптивна – пристосування до нових вимог життя в суспільстві, що динамічно змінюється;

• компенсуюча – відтворення освітніх можливостей, які раніше були відсутні або втрачені;

• розливальна – збагачення діяльнісних можливостей людини та її духовного світу;

• аналітична – дослідження й аналіз чинників, що впливають на потребу громадян у неперервній освіті;

• перетворювальна – зміна освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня особи впродовж життя, а також інтелектуального та культурного рівня суспільства;

• прогностична – наукове передбачення розвитку особи й суспільства;

• комунікативна – передавання соціального досвіду від покоління до покоління;

• заохочувальна – стимулювання освітніх потреб людини.

Формами здійснення освіти дорослих є:

• очна (стаціонарна) – з відривом від виробництва на певний термін навчання за освітньою або освітньо-професійною програмою;

• вечірня (змінна) – без відриву від виробництва на термін навчання за освітньою або освітньо-професійною програмою з відвідуванням занять упродовж навчання у вільний від роботи час;

• заочна – без відриву від виробництва на термін навчання за освітньою або освітньо-професійною програмою з відвідуванням занять протягом навчання, під час настановчих та заліково-екзаменаційних сесій;

• екстернатна – передбачає самостійне вив¬чення навчальних дисциплін освітньої або професійно-освітньої програми, складання підсумкових контрольних заліків у навчальному закладі. Є особливою формою навчання без відриву від виробництва;

• дистанційна передбачає вивчення навчальних дисциплін освітньої або професійно-освітньої програми за допомогою комп'ютерних та телеко¬мунікаційних технологій, складання підсумкових контроль¬них заліків у навчальному закладі. Належить до особливих фор¬м навчання без відриву від виробництва;

• педагогічний патронаж – навчання осіб з особливими соціальними потребами;

• самоосвіта – неформальна освіта через засвоєння освітніх програм при мінімальній організації освітнього процесу або без керівництва цим процесом з боку педагогічних працівників;

• комбінована – передбачає інтеграцію різних форм або їх окремих елементів.

Важливим аспектом реформування вищої школи, що справляє значний вплив на її організацію і діяльність, є розвиток післядипломної освіти як складової освіти дорослих. Підвищення освітнього рівня впродовж усього життя – це підви¬щення професійного (набуття знань із фаху) й загальноосвітнього (набуття знань з культури і політики) рівня.