Соціально-культурна, економічна ситуація, яка склалася на даний час у світі, й в Україні зокрема, свідчить, що необхідність змін у суспільстві ставить проблему розвитку людини на перше місце.

Одним зі способів вирішення даного завдання може виступати реалізація концепції неперервної освіти, яка покликана забезпечити гармонійний розвиток кожної особистості, виховати в кожній людині усвідомлену потребу в підвищенні рівня знань. Особистості, що навчається, повинні бути створені певні умови для одержання потрібних їй знань.

Реалізація концепції неперервності освіти обґрунтовується такими міркуваннями:

• зростаюча інтелектуалізація і динамізм праці.

• зростання значимості „людського фактора" як в економічному, так і в соціальному розвитку сучасного суспільства.

• поширення ідей демократизації суспільного життя та освіти.

• демографічні зміни, пов'язані з подовженням тривалості життя людей (у середньому до 75-78 років).

• поява і широке розповсюдження нових інформаційних технологій (те¬лебачення, відеотехніка, персональні комп'ютери, інтерактивні систе¬ми тощо), що дають принципово нові можливості для дистанційного та індивідуального навчання.

Поняття „неперервна освіта" – це філософсько-педагогічна категорія. Відповідно до цього освіта розглядається як:

• процес, що охоплює все життя людини;

• аспект освітньої практики, що представляє її як цілеспрямоване засвоєння людиною соціокультурного досвіду, який не призупиняється з використанням усіх ланок наявної освітньої системи;

• принцип організації освітньої політики.

Провідними тенденціями розвитку неперервної освіти в Україні є:

• орієнтація на особистість (у розумінні діяча суспільного розвитку, свідомого індивіда, який посідає певне становище у суспільстві та виконує певну громадську роль);

• відкритість та доступність цієї системи не тільки кожній людині, але й на зрізі кожного ступеня освіти;

• гнучкість освітньої системи у виборі стилю, типу набуття людиною знань, умінь і навичок (наявність таких форм, як заочна, вечірня тощо);

• створення цілісного „освітнього простору" (через мережу засобів масової інформації, бібліотек і т. і.)

Зокрема, у проблематиці неперервної освіти умовно виокремлюють два основні аспекти:

- соціально-освітній, що безпосередньо пов'язаний із побудовою системи неперервної освіти як частини соціальної практики;

- психолого-педагогічний пов'язаний із процесом освоєння людиною життєвого, соціального, професійного досвіду.

Реалізація неперервної освіти в освітній системі спирається на такі два чинники:

• „вертикальну інтеграцію" – наступність ступенів формальної освіти – дошкільної, початкової, середньої, після середньої (вищої, післядипломної), - за якої кожен рівень освіти припускає можливість переходу на наступний;

• „горизонтальну інтеграцію" – співвіднесеність освіти, отримуваної поза формальною освітньою системою (неформальна освіта), з освітною у межах навчальних закладів і спеціально організованих програмах (формальна освіта).

До функцій неперервної освіти умовно відносять:

• компенсуючі – заповнення прогалин у базовій освіті;

• адаптивні – оперативна підготовка й перепідготовка в умовах мінливої виробничої і соціальної ситуації;

• розвивальні (акмеологічні) – задоволення духовних запитів особистості, потреб творчого зростання.

Особлива увага приділяється нетрадиційним сферам неперервної освіти: освіті інвалідів; освіті жінок, які працюють у виробничій сфері; дозвіллєвій освіті за інтересами пенсіонерів.

Канали реалізації неперервної освіти охоплюють державну освітню систему, приватні навчальні заклади, очне і вечірнє, а також заочне навчання. Широко використовується дистанційна освіта.

Принципи неперервної освіти – це система базових ідей, які необхідно реалізувати в процесі конструювання системи освітніх установ, що супроводжують людину в різні періоди її життя. Принцами такої освіти є:

• гуманістичний характер (орієнтація освітньої системи на людину, її неповторну індивідуаль¬ність, на базові потреби, серед яких найважливіше місце належить потребі в неперервному самовдосконаленні та самореалізації);

• широкий демократизм (спадкоємність усіх ступенів освітньої системи, доступність і відкритість будь-якого з них для кожного індивіда неза¬лежно від статі, соціального стану, національності, раси);

• всезагальність (задіяність усього населення в різних структурах і рівнях освіти);

• інтеграція (формальних і неформальних освітніх структур традиційного і нового типу);

• гнучкість навчальних планів і програм, альтернативність способів організації навчального матеріалу;

• релевантність (зв'язок із життям індивіда, професійною і соціальною діяльністю).

Отже, головна ідея неперервності системи освіти полягає у створенні для кожної людини можливостей отриман¬ня і поповнення знань, розвитку, удосконалення, самореалізації протягом усього життя.

З цією метою у багатьох країніх діють регіональні, національні й міжнародні центри, що розробляють проблематику і координаційні програми та забезпечують інформаційний обмін із питань неперервної освіти. Наприклад:

- Європейський центр із питань освіти і дозвілля;

- Європейська асоціація з освіти дорослих;

- Африканська асоціація з грамотності та освіти дорослих та ін.

Найбільшим національним центром є Американська асоціація з освіти дорослих неперервної освіти. Із 1973 р. діє Міжнародна рада з освіти дорослих.