Сучасний етап життя українського суспільства пов’язаний з утвердженням державності і суверенітету України, реформуванням усіх сфер людської життєдіяльності, який супроводжується соціальними, економічними, духовними змінами.

В умовах демократизації, духовно-інтелектуального відродження українського народу, зростання культурно-просвітницької активності мас, гуманізації та гуманітаризації реформованої освіти, росту національної самосвідомості суспільства активізується проблема духовного збагачення, переосмислення цінностей та ціннісних орієнтацій особистості.

Створення соціально-педагогічних умов для забезпечення виховання гуманної соціально активної особистості – головна мета, яку ставить суспільство перед системою освіти. Це особливо важливо, коли йдеться мова про професійно-педагогічну підготовку майбутніх учителів початкових класів. Оскільки функції педагогічної діяльності вчителя початкових класів відображають як загальне призначення вчителя, так і те особливе соціальне замовлення, яке обумовлене специфікою початкової школи та сучасними вимогами до неї.

Сучасний учитель початкових класів є одночасно викладачем, вихователем, організатором діяльності дітей, активним учасником спілкування з учнями, їх батьками та колегами; консультантом, дослідником педагогічного процесу в умовах реформування школи. Він повинен постійно підвищувати рівень свого професіоналізму та педагогічної майстерності, вести творчий пошук. Функції професійної діяльності вчителя молодших школярів навіть ширші, ніж у вчителя-предметника, оскільки він завжди працює класним керівником та викладає велику кількість різнопрофільних навчальних дисциплін. Все це зумовлює потребу переосмислити мету професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя початкових класів. Важливо не тільки вдосконалювати педагогічні знання, уміння та навички, а й  необхідно цілеспрямоване формування професійно-педагогічних ціннісних орієнтацій майбутнього педагога, домінантною серед яких є дитина, що розвивається.

Запропонований спецкурс спрямований на формування умінь студентів працювати з різними категоріями учнів. Спецкурс пропонується для студентів V курсу факультету до шкільної та початкової освіти і розрахований з лекційних, практичних занять та самостійної роботи учнів.

Мета курсу: усвідомлення майбутніми вчителями початкових класів особливостей роботи з невстигаючими учнями.

Завдання курсу:

 • -         пізнавальні: засвоєння студентами теоретичних та практичних знань про розвиток особистості дітей зазначених категорій;
 • -         методичні: ознайомлення майбутніх учителів початкових класів з відповідними методиками діагностики учнів зазначених категорій;
 • -         практичні: формування практичних умінь щодо роботи з учнями.

Програма курсу:

Змістовні модулі учбового курсу

I. Змістовий модуль

Тема: Особливості дітей з труднощами в навчанні.

Лекційні модулі:

 • Лекція 1. Неуспішність як психолого-педагогічна проблема.
 • Соціологічні, психологічні та педагогічні витоки проблеми неуспішності молодших школярів.
 • Актуальність проблеми у практичній діяльності майбутнього педагога.
 • Питання:
 • -         Чи зіткалися ви з зазначеною проблематикою під час навчання у внз?
 • -         Що вам відомо про соціальне підґрунтя неуспішності учнів з соціології, психології, педагогіки?
 • -         Якою є ваше ставлення до “трудних дітей”?
 • -         На вашу думку, які причини неуспішності існують?
 • Лекція 2. Психологічні особливості неуспішних школярів.
 • Характеристика дітей молодшого шкільного віку різних категорій з труднощами в навчанні. Діти з асоціальних родин.
 • Лекція 3. Особливості роботи з молодшими школярами різних типів неуспішності.
 • Аналіз неуспішності, виділення на його основі різних типів неуспішності у молодших школярів. Діагностика учнів початкових класів.
 • Питання:
 • -         В яких особистих якостях дитини прослідковуються перші прояви неуспішності?
 • Лекція 4. Основні напрямки роботи з неуспішними школярами.
 • Характеристика основних напрямів роботи з неуспішними учнями початкових класів: навчальна, виховна, робота з батьками учнів
 • Питання:
 • - На вашу думку, якою є роль школи та дитячих організацій щодо роботи з невстигаючими, та “трудними” учнями?
 • Семінарські модулі:
 • Семінарське заняття 1. Діагностика дітей різних типів неуспішності.
 • Питання для обговорення:
 • Використання методик діагностики учнів.
 • 2. Характеристика причин асоціальної поведінки молодших школярів.
 • 3. Фактори неуспішності у навчанні учнів початкових класів.
 •  
 • Семінарське заняття 2. Особливості роботи з молодшими школярами різних типів неуспішності..
 • Питання для обговорення:
 • Основні типи неуспішності учнів,
 • їх прояв у навчальній діяльності,
 • загальній поведінці дітей.
 • Семінарське заняття 3. Основні напрямки роботи з неуспішними школярами.
 • Питання для обговорення:
 • Виховна робота з учнями різних типів неуспішності.
 • Робота з батьками “трудних” школярів.
 • Співпраця педагога зі шкільним психологом.
 • Модулі самостійної роботи. Підсумкова тека.
 • 1. Завдання для самостійної роботи та форма контролю:
 • Скласти план-конспект за питаннями для обговорення.
 • Підготувати усні відповіді на питання:
 • -         Назвіть основні типи неуспішності?
 • -         Проаналізуйте причини навчальної неуспішності молодших школярів?
 • 2. Завдання для самостійної роботи та форма контролю:
 • Підготувати усні відповіді на наступні питання:
 • -         Охарактеризуйте одну з діагностичних методик виявлення неуспішності учнів початкових класів.
 • Підготувати реферати.
 • 3. Завдання для самостійної роботи та форма контролю:
 • 1. Підготувати відповіді на питання:
 • - На підставі вивченої літератури визначте основні напрями роботи з невстигаючими учнями.
 • 2. Письмово підготуйте план-конспект щодо аналізу поведінки “трудної” дитини.
 • Перелік літератури:
 • Балл Г.О. Гуманістичні засади педагогічної діяльності. //Педагогіка і психологія. -1994.-№2.- С.3-12.
 • Бех І.Д. Духовні цінності в розвитку особистості. //Педагогіка і психологія. -1997.-№1.- С.124-126
 • Бех І.Д. Гуманістична педагогіка у траєкторії виховання особистості. //Виховання і культура. -2001.-№1.- С.9-13.
 • Методы педагогических исследований. /Под ред. А.И.Пискунова, Г.В.Воробьева. - М.: Педагогика, 1979.
 • Никандров Н.Д. Духовные ценности и воспитание человека. //Педагогика. -1998.-№4.- С.3-8.
 • Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед вузов: В 2 кн. - М.: ВЛАДОС, 1999.
 • Савченко О. Від людини освіченої – до людини культури: ціннісні орієнтації загальноосвітньої підготовки учнів. //Рідна школа. -1990.-№5-6.-С.2-5.
 • Струманський В.П. Морально-ціннісне орієнтування виховної роботи. //Педагогіка і психологія. -1997.-№1.- С.137.
 • Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К., 1997.
 • Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед вузов: В 2 кн. - М.: ВЛАДОС, 1999.
 • Хомич Л.О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів. - К., 1987.
 • Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 288с.
 • IІ. Змістовий модуль
 • Тема: Організація роботи з неуспішними учнями.
 • Лекційні модулі:
 • Лекція 5. Причини шкільної неуспішності..
 • Робота вчителя початкових класів по виявленню причин неуспішності.
 • Питання:
 • -         Назвіть, на вашу думку, психолого фізіологічні характеристики учнів з різною категорією обдарованості.
 • Лекція 6. Формування емоційної стабільності та позитивної самооцінки учнів початкових класів.
 • Методика роботи вчителя початкових класів.
 • Лекція 7. Розвиток пізнавальної сфери учнів початкових класів.
 • Модель психолого-педагогічної допомоги учням початкової школи.
 • Лекція 8. Система роботи вчителя з різними категоріями учнів.
 • Учитель початкових класів: його роль, функції у становленні особистості молодшого школяра. Вплив особистісних характеристик педагога на професійно-педагогічну діяльність. Вимоги до вчителя початкових класів.
 • Питання:
 • -         З власного досвіду визначте роль першого вчителя у становленні особистості молодшого школяра.
 • -         На вашу думку, які професійні якості повинні бути притаманними для вчителя початкових класів?
 • Семінарські модулі:
 • Семінарське заняття 4. Категорії неуспішних дітей.
 • Питання для обговорення:
 • Психолого-педагогічна характеристика дітей, що належать до різних категорій учнів.
 • Діагностика неуспішності.
 • Роль та функції учителя при роботі з дітьми різних категорій учнів.
 • Семінарське заняття 5. Система роботи з невстигаючими учнями.
 • Питання для обговорення:
 • 1.  Навчальна робота з неуспішними учнями.
 • 2.  Диференційований та індивідуальний підходи у процесі роботи з учнями початкових класів.
 • 3.  Використання інтерактивних технологій у роботі вчителя початкових класів.
 • Модулі самостійної роботи. Підсумкова тека.
 • 4. Завдання для самостійної роботи та форма контролю:
 • Підготувати розгорнутий план-конспект відповіді на запитання 3 семінарського заняття 4.
 • 5. Завдання для самостійної роботи та форма контролю:
 • 1. Підготувати конспект з п’ятьма висловлюваннями видатних педагогів щодо шкільної неуспішності. Усно прокоментуйте їх.
 • 2. Написання реферату з теми “Причини неуспішності молодших школярів”.
 • 6. Завдання для самостійної роботи та форма контролю:
 • Підготувати відповіді на запитання:
 • -         Розкрийте сутність гуманістичної педагогіки.
 • -         Проаналізуйте головні шляхи впровадження гуманістичних ідей у педагогічний процес.
 • 7. Завдання для самостійної роботи та форма контролю:
 • Розкрити методи діагностики дітей різних категорій обдарованості.
 • Підготувати план-конспект однієї з тестових методик дослідження причин неуспішності молодших школярів.
 • Перелік літератури:
 • Балл Г.О. Гуманістичні засади педагогічної діяльності. //Педагогіка і психологія. -1994.-№2.- С.3-12.
 • Бех І.Д. Духовні цінності в розвитку особистості. //Педагогіка і психологія. -1997.-№1.- С.124-
 • Бех І.Д. Гуманістична педагогіка у траєкторії виховання особистості. //Виховання і культура. -2001.-№1.- С.9-13.
 • Воропаева И.П. Коррекция эмоциональной сферы младших школьников. – М., 1993. – 56с.
 • Методы педагогических исследований. /Под ред. А.И.Пискунова, Г.В.Воробьева. - М.: Педагогика, 1979.
 • Никандров Н.Д. Духовные ценности и воспитание человека. //Педагогика. -1998.-№4.- С.3-8.
 • Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед вузов: В 2 кн. - М.: ВЛАДОС, 1999.
 • Савченко О. Від людини освіченої – до людини культури: ціннісні орієнтації загальноосвітньої підготовки учнів. //Рідна школа. -1990.-№5-6.-С.2-5.
 • Струманський В.П. Морально-ціннісне орієнтування виховної роботи. //Педагогіка і психологія. -1997.-№1.- С.137.
 • Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К., 1997.
 • Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для студ. пед вузов: В 2 кн. - М.: ВЛАДОС, 1999.
 • Хомич Л.О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових класів. - К., 1987.
 • Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 288с.