Основні вимоги до магістерської (дипломної) роботи1. Основні вимоги до магістерської (дипломної) роботи

 

Вимоги до дипломних та магістерських робіт суттєво не відрізняються. Ці роботи приблизно одного обсягу і структури. Тому в подальшому буде вживатись термін "магістерська робота".
Підготовка магістра педагогічної освіти спрямована на формування фахівця, здатного творчо, на професійному рівні вирішувати освітні та виховні завдання в умовах формування й розвитку української державності та національної системи освіти, сприяти виведенню її на рівень міжнародних стандартів.
За період навчання майбутній магістр має розширити та поглибити свої знання з соціально-гуманітарних наук, підготуватися до викладання фахових навчальних дисциплін у вищій школі та до наукової роботи.


Однією з провідних функцій фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" є дослідницька. Одним із завдань магістранта є організація науково-дослідної та наукової роботи студентів. Для цього фахівець має розуміти технологію цього процесу та мати необхідні уміння щодо організації науково-дослідницької діяльності. Вони розвиваються у процесі вивчення наукової літератури, проведення експериментальної роботи, підготовки наукових публікацій, участі у роботі наукових семінарів, конференцій, підготовки магістерської роботи.
З метою вироблення у студентів дослідницьких умінь, узагальнення, систематизації, поглиблення знань із соціально-гуманітарних дисциплін та фахових предметів навчальним планом передбачено підготовку та захист науково-дослідної магістерської роботи.
Основною метою виконання магістерської роботи є прищеплення студентам інтересу до наукового дослідження, поглиблення й розширення теоретичних знань, опанування вмінням їх застосовувати, критично оцінювати фахову літературу, самостійно здобувати дослідним шляхом нові педагогічні знання, вдосконалювати теорію та практику навчання й виховання.
Магістерська робота є самостійним педагогічним дослідженням, органічною складовою навчального процесу, засобом перевірки всебічної готовності студента до самостійного наукового пошуку.
Магістерська робота виконується під керівництвом досвідченого викладача, що має науковий ступінь.
Обов'язковою умовою підготовки магістерської роботи є чітке уявлення автора про сучасний рівень наукових досягнень у теорії та практиці педагогіки та психології й перспективи розвитку педагогічної науки в цілому. І їм основі цих уявлень студентом мають бути сформульовані власні педагогічні положення, продуктивність яких він має надалі перевірити у процесі дослідно-експериментальної роботи. Магістерська робота повинна узагальнювати самостійний науковий пошук виконавця, а не повторювати чи констатувати загальновідомі істини.
Магістерська робота, виконана на основі ґрунтовного теоретичного та експериментального дослідження, може бути основою для подальшої роботи над дисертацією на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук.
Магістерська робота та її захист має засвідчити фундаментальність підготовки випускника, знання ним наукових джерел, володіння науковою термінологією; орієнтацію в сучасних наукових дослідженнях; повноту й грамотність викладу змісту, ступінь самостійності наукових досліджень; якість володіння державною мовою; культуру усного мовлення; уміння застосувати здобуті знання у професійній діяльності; культуру оформлення наукової роботи, здатність до аргументованого захисту її основних результатів.

 

Лівінський О.М., Курок О.І., Гридякін В.О., Зінченко В.П.
Методологія і методи наукових досліджень
Навчальний посібник