Демократизація внутрішкільного управління навчаль­но-виховним процесом передбачає активну участь учите­лів, батьків та учнів у здійсненні необхідних заходів для підвищення якості навчання й виховання відповідно до вимог держави і суспільства.

Гарантом цього є громад­ський орган — рада школи.

До її складу входять педагоги, батьки та учні. Збирається вона 4—5 разів на рік для роз­в'язання важливих шкільних проблем.

Рада школи як виконавчий орган громадського управ­ління

  • організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);
  • затверджує річний план, режим роботи школи;
  • підтримує громадські ініціативи щодо навчання та виховання учнів, творчі пошуки та експериментальну ро­боту педагогів;
  • визначає шляхи співпраці з науково-до­слідними установами, виробничими та кооперативними організаціями,  добровільними товариствами, творчими спілками, іншими державними та громадськими інститу­тами;
  • вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення педагогічних та інших працівників школи, уч­нів, батьків;
  • погоджує зміст, форми педагогічної освіти батьків і створює для неї разом з директором та громад­ськими організаціями відповідні умови.

Разом з батьками рада школи забезпечує соціальний за­хист учнів при розгляді питань, що стосуються їх інтересів у державних і громадських органах. У присутності батьків розглядає подання педагогічної ради про виключення учня зі школи і приймає відповідні рішення. У межах чинного законодавства рада школи вживає необхідних заходів щодо захисту педагогічних працівників, директора школи від необґрунтованого втручання в їхню професійну та службо­ву діяльність. Спільно з дирекцією вона представляє інте­реси школи в державних і громадських органах тощо.

Вищим органом громадського самоврядування в серед­ній загальноосвітній школі є загальні збори (конференція) колективу. Делегати конференції обираються від праців­ників школи, учнів другого-третього ступеня, батьків, представників громадськості (однакова кількість пред­ставників від кожної категорії). Загальні збори (конферен­ція) збираються один раз на рік.

Збори (конференція) обирають раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень; заслуховують звіт про роботу директора і голови ради школи, дають їм оцін­ку відкритим або таємним голосуванням; затверджують головні напрями вдосконалення діяльності школи, розгля­дають інші найважливіші питання навчально-виховного процесу; приймають рішення про стимулювання праці ди­ректора, голови ради школи. Якщо директор не виконує покладених на нього обов'язків, порушують клопотання перед відповідним структурним підрозділом місцевого ор­гану державної виконавчої влади про його невідповідність займаній посаді.

Важливим постійно діючим колегіальним дорадчим органом середньої загальноосвітньої школи є педагогічна рада, очолювана директором школи. До її складу входять педагоги, що працюють у школі.

Педагогічна рада збира­ється 4—5 разів на рік для розв'язання найважливіших навчально-виховних завдань школи. її робота спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу; методич­ної роботи в школі; підвищення кваліфікації педагогічних працівників; упровадження досягнень психолого-педаго-гічних наук і передового педагогічного досвіду в практику роботи школи; на матеріальне і моральне заохочення уч­нів, звільнення їх від екзаменів, переведення до наступно­го класу або залишення учнів, які не встигають, на повтор­не навчання в тому самому класі та ін.