Заступник директора школи з навчально-виховної роботи:

 • відповідає за організацію навчально-виховного процесу в школі (виховна спрямованість уроків, методично правильне проведення самопідготовки, фізкультурно-оздоровчих і виховних заходів);
 • контролює відвідування учнями позакласних занять;
 • перевіряє стан журналів та документацію педагогів, які організують позаурочну діяльність школярів;
 • досліджує питання вивчення, узагальнення, поширення та впровадження передового педагогічного досвіду з виховної роботи школи в цілому або окремих педагогів;
 • сприяє впровадженню досягнень педагогічної науки і принципів наукової організації праці в практику педагогів-вихователів;
 • контролює роботу керівників предметних гуртків, факультативів, секцій, клубів, а також дотримання правил внутрішнього розпорядку і режиму роботи школи;
 • контролює стан відвідування учнями занять, вживає заходів щодо зміцнення дисципліни та порядку, профілактики правопорушень, попередження травматизму, охорони життя й здоров'я дітей;
 • бере участь у складанні розкладу і графіків позаурочних занять;
 • аналізує стан навчально-виховної роботи в позаурочний час;
 • організує й керує діяльністю шкільного наукового товариства учнів;
 • здійснює педагогічне керівництво діяльністю учнівських комісій, інших органів учнівського самоврядування.

Завдання діяльності заступника директора школи з керівництва органами учнівського самоврядування:

 • методично правильно готувати учнів до самоврядування;
 • педагогічне доцільно керувати діяльністю органів самоврядування;
 • поступово розширяти функції самоврядування в різних сферах діяльності;
 • рекомендувати органам самоврядування громадсько значимі та цікаві справи;
 • чітко визначати обов'язки кожного члена комісії;
 • залучати до системи самоврядування якомога більше учнів;
 • підтримувати й розвивати колективні традиції;
 • організовувати постійний контроль за виконанням єдиних педагогічних вимог до учнів з допомогою членів комісії;
 • будувати взаємини на засадах педагогіки співробітництва;
 • розширювати гласність у роботі органів самоврядування тощо.

Послідовність дій заступника директора під час організації внутрішньошкільного контролю за станом виховної роботи:

 • визначення мети контролю;
 • складання оперативного плану контролю (вибір об'єктів, визначення осіб, яких буде залучено до контролю, форм і методів контролю);
 • підготовка до контролю (особиста підготовка заступника директора, підготовка та інструктаж членів комісії з перевірки, ознайомлення з нормативними документами та інструктивно-методичними матеріалами з питань виховання, вивчення змісту навчальних і виховних програм, підготовка питань до бесід та анкетування, тестів, розробка критеріїв оцінки явищ, які вивчаються, тощо);
 • збір фактичного матеріалу про стан виховного процесу та його динаміку (про результативність і ефективність роботи, про рівень вихованості учнів тощо);
 • педагогічний аналіз зібраного матеріалу про стан виховного процесу та його динаміку (про результативність і ефективність роботи, про рівень вихованості учнів тощо);
 • підбиття підсумків аналізу зібраного матеріалу;
 • розробка рекомендацій з удосконалення виховного процесу;
 • ознайомлення безпосередніх виконавців із висновками;
 • визначення термінів і форм контролю за виконанням рекомендацій.

Форми і методи контролю з питань виховної роботи:

 • відвідування та аналіз уроків, виховних годин та інших форм навчально-виховного процесу;
 • анкетування класних керівників як одна з форм отримання достовірної інформації;
 • індивідуальні бесіди з класними керівниками;
 • вивчення шкільної документації (рішень методичного об'єднання класних керівників, методичних матеріалів, розроблених класними керівниками, планів роботи класних керівників, планів гуртків, планів роботи органів самоврядування, планів-конспектів виховних заходів, психолого-педагогічних характеристик, щоденників спостережень за „важкими" учнями тощо);
 • вивчення результатів діяльності учнів (творчі роботи, посібники, виконані учнями, результати виступів учнів на конкурсах тощо);
 • проведення педагогічних консиліумів.

Орієнтовні питання для співбесіди з класним керівником з питань організації виховної роботи:

1. Дайте загальну характеристику учнівського колективу Вашого класу.

2. Назвіть формальних і неформальних лідерів класу. Яку роботу Ви з ними проводите?

3. Чи є клас референтною групою для Ваших вихованців?

4. Що робиться в класі з питань виховання загальнолюдських моральних цінностей?

5. Психолого-педагогічна діагностика з відхиленнями в поведінці.

6. Які моделі індивідуальної бесіди з учнями Ви використовуєте?

7. Як здійснюється у Вашому класі диференційований підхід до навчання і виховання?

8. Що робиться для розвитку здібностей учнів?

9. Який коефіцієнт інтелекту учнів Вашого класу?

10. Що роблять учителі-предметники для поліпшення „інтелектуального фону" класу?

Об'єкти контролю і педагогічного аналізу виховного процесу:

1. Рівень організації системи національного виховання (системний підхід; робота в загальношкільному і класному колективах, громадських організаціях і мікрорайоні школи; робота з батьками, громадськістю).

2. Якість організації та проведення виховної роботи (виховне забезпечення змісту уроку, позакласних заходів, групових та індивідуальних консультацій).

3. Результативність виховного процесу (ставлення учнів до соціально-значимих здобутків вітчизняної та світової духовної культури, ставлення до морально-правових норм, до держави, суспільства, людини, навчально-пізнавальної, спортивно-оздоровчої, художньо-творчої та інших видів діяльності).