Під системою виробничого навчання розуміємо по­рядок розчленування змісту виробничого навчання, гру­пування його частин і послідовність засвоєння їх учня­ми. Для того щоб полегшити тлумачення сутності цього важливого поняття, коротко охарактеризуємо кожну з найпоширеніших систем навчання.

    Виробниче навчання на різних етапах розвитку про­фесійної освіти в нашій країні проводилось на основі різ­них систем. Вибір кожної з них залежить від умов, у яких здійснюється навчальний процес, від того, наскільки во­ни наближаються до реальних умов праці на конкретно­му виробництві, від рівня розвитку продуктивних сил.

    Порядок розчленування змісту і його групування на­були такого великого значення через те, що вони визна­чають реальні співвідношення виробничого навчання і виробництва. Сучасний підхід до визначення сутності системи виробничого навчання такий:

    система — це об'єк­тивна єдність змісту, форм, методів навчання і дидактич­них засобів професійної підготовки, яка забезпечує уч­ням можливість послідовно оволодівати трудовими при­йомами, комплексами трудових операцій і видами робіт, характерних для даної професії.