Методична система навчання інформатики повинна розглядатись як цілісна система цілей, змісту, методів, засобів і організаційних форм навчання

Відповідно до загальних цілей курс методики навчання інформатики повинен забезпечувати розв'язування таких основних завдань.

 • 1.                   Визначити та обґрунтувати конкретні цілі навчання інформатики та зміст відповідного загальноосвітнього предмета середньої школи.
 • 2.                   Розробити найбільш раціональні методи і організаційні форми навчання спрямовані на досягнення поставленої  мети.
 • 3.                   3  Розглянути необхідні засоби навчання та розробити рекомендацію щодо їх застосування в навчальному процесі.

Тобто методика навчання інформатики як і будь-яка інша предметна шкільна методика, повинна забезпечувані розв'язування традиційної тріади питань

 • 1)   Навіщо вивчати інформатику? (Мета навчання інформатики.)
 • 2)   Що саме слід вивчати? (Зміст навчання.)
 • 3)   Як треба навчати інформатики? (Засоби, методи, організаційні форми навчання.)

 

До основних завдань теоретичною курсу «Методика навчання інформатики» належать такі:

 • •    показати основні компоненти теорії сучасного навчання інформатики у середніх навчальних закладах і на цій основі навчити студентів використовувати теоретичні знання для вирішення практичних завдань;
 • •    ознайомити студентів із сучасними тенденціями в навчанні інформатики;
 • •    розкрити суть складових частин і засобів сучасної методики як науки; спрямувати студентів на творчий пошук під час практичної діяльності у школі;
 • •    сформувати в студентів під час виконання практичних і лабораторних занять професійно-методичні вміння, необхідні для плідної роботи в галузі навчання інформатики;
 • •    залучити майбутніх учителів до опрацювання спеціальної науково-методичної літератури, що має стати джерелом постійної роботи над собою з метою підвищення рівня професійної кваліфікації.

Зміст курсу «Методика навчання інформатики» становлять питання її загальних теоретичних основ (загальна методика навчання інформатики) і питання вивчення окремих розділів, тем(часткова або спеціальна методика навчання інформатики).

До основних вимог до знань майбутніх вчителів інформатики у галузі методики навчання інформатики можна віднести:

 • •    розуміння місця і значення методики навчання в професійній підготовці вчителя інформатики;
 • •    знання основних компонент і в методичної системи навчання інформатики в школі та їх взаємозв'язків у навчальному процесі;
 • •    знання основних компонентів концепції навчання інформатики, а також програм і підручників, розроблених на їх основі; розуміння суті й призначення освітніх стандартів навчання; знання змісту стандартів з інформатики;
 • •    володіння методикою навчання окремих тем і питань шкільного курсу інформатики;
 • •    уміння використовувати програмну підтримку курсу і оцінювати її методичну доцільність;
 • •    знання принципів диференціації навчання інформатики, володіння методикою навчання одного-двох профільних курсів інформатики, що відповідають спеціалізації освіти на старшому ступені в конкретній школі;
 • •    уміння планувати навчальний процес з інформатики, вибирати організаційні форми і методи, адекватні змістові матеріалу, що вивчається;
 • • знання функцій, видів контролю і оцінки результатів навчання, уміння розробляти і використовувати засоби перевірки, об'єктивно оцінювати знання і вміння учнів, коригувати методику навчання за результатами різних видів контролю знань;
 •  • знання сучасних тенденцій у навчанні інформатики.

Навчальна діяльність студента. Лекційний курс «Методика навчання інформатики» складається з двох частин: 1) загальні питання методики навчання інформатики і 2) методика навчання найважливіших конкретних тем.

На семінарських і лабораторних заняттях студент виконує три види діяльності:

 • 1)учня — для кращого розуміння навчально-методичного матеріалу з позицій учня і засвоєння того матеріалу, який з'явився у шкільному курсі після вступу студента до вищого закладу освіти;
 • 2)учителя — розробка матеріалів для учня (інструкцій, завдань, питань вхідного і вихідного контролю), управління з робочого місця вчителя роботою учнів у комп'ютерному класі;
 • 3)методиста-предметника — розробка методичних матеріалів, насамперед, для себе як вчителя, а фактично і для іншого вчителя інформатики.

Останній вид діяльності має особливе значення внаслідок об'єктивної неможливості заздалегідь забезпечити студентів набором конкретних методик, певної непередбачуваності конкретної ситуації, в якій йому доведеться працювати.

У курсових і дипломних проектах розробляються конкретні актуальні питання методики навчання інформатики.