ФОРМУЄМО ПІЗНАВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІКТДля чого використовують інтерактивну дошку у школі? Найчастіше для того, щоб демонструвати презентації, використовувати її як крейдяну дошку. Але можна за допомогою цього інструмента активізувати пізнавальну активність учнів. Саме про це йдеться у статті. Розглянуто проблеми наступності у формуванні пізнавального інтересу учнів основної школи засобами ІКТ на прикладі уроків фізики.

 

Постановка проблеми

 

Одним із пріоритетних напрямів розвитку сучасного інформаційного суспільства є інформатизація освіти — удосконалення освітнього процесу на основі впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).


ІКТ є досить дієвим засобом формування піз¬навального інтересу у процесі навчання фізики. ІКТ позитивно впливають на розвиток особистих рис характеру учнів у процесі навчання фізики та стимулюють їх до активної самостійної діяльності. Використання комп'ютерної техніки дає можливість суттєво активізувати пізнавальну діяльність учнів. Комп'ютерну техніку можна використати як засіб моделювання складних фізичних експериментів або як експериментальну установку для дослідження певних фізичних явищ і процесів у вигляді імітаційних комп'ютерних моделей, коли комп'ютер не лише імітує дослі¬джуване явище, а й виконує роль інструмента для вивчення цього явища [1, с. 35].

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій

 

Питання формування інтересу в учнів у процесі навчання вивчали відомі психологи та педагоги: В. Б. Бондаревський, В. Г. Іванов, А.М. Леонтьєв, А. К. Маркова, Н. Г. Морозова, С. Л. Рубінштейн, Г. І. Щукіна та інші. Проблема формування пізнавальних інтересів особистості завжди була в центрі уваги психологів, педагогів, методистів, учителів-практиків. Проблему розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі вивчення шкільного курсу фізики досліджували вітчизняні науковці: П. С. Атаманчук, О. І. Бугайов, С. У. Гончаренко та інші.
Дослідження проблеми наступності між дошкільною та початковою освітою висвітлено у працях Т. І. Мантули, Т. О. Фадєєва.
Науковці А. А. Люблінська, М. Н. Лебедєва, А. Н. Кухта вивчали предметну наступність між різними класами загальноосвітньої школи. Проблема наступності між основною, старшою та вищою школою досліджена у працях О. Г. Мороза, Є. С. Клоса. Питання впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес досліджувались у працях С. П. Величка, М. І. Жалдака, Ю. О. Жука.


Мета цієї статі — на конкретних прикладах показати можливість реалізації наступності у формуванні пізнавального інтересу учнів основної школи до фізики за допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).
Учень, працюючи в дидактичному інформаційному середовищі, зацікавлений не лише кінцевим результатом своєї діяльності, а й у ході самої діяльності. Вищий етап формування та розвитку пізнавального інтересу під час навчання з використанням електронних засобів навчання — це інтерес до продуктивної діяльності.
Під час проведення уроків фізики та в позаурочний час для формування пізнавального інтересу учнів учитель використовує:
• презентації;
• електронні енциклопедії;
• програмовані педагогічні засоби; Ч
• програми-тренажери;
• програмні системи контролю знань (комп'ютерне тестування);
• використання електронних комунікацій й електронні форми звітів під час виконання домашніх лабораторних робіт і творчих завдань;
• проведення учнівських конференцій;
• проведення міні-проектів (проекти, які розраховані на невелику кількість годин);
• спільна робота над проектом із використанням соціальних сервісів Web-2.0 (прикладом такого проекту може бути навчальний проект для учнів 5-11-х класів під назвою «Сонце - джерело натхнення і життя» [7]);
• використання учителем фізики особистого сайту для організації дистанційного спілкування з учнями та елементів дистанційного навчання [2].
Це дає можливість постійно здійснювати зворотний зв'язок між учнем і вчителем (можливість проводити он-лайн тестування засобами сервісів Google [3; 4; 5], учні проходять тестування, наприклад, у рамках підготовки до підсумкової контрольної роботи тоді, коли в них є вільний час, оцінку учні отримують на власну електронну адресу), [6, с. 87].
Одним із засобів, що дає змогу реалізувати можливість використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на уроках фізики, є інтерактивна дошка (ІД).
Доцільно виокремити такі способи використання інтерактивної дошки на конкретному уроці:
• ІД — екран для показу готових презентацій;
• використання ІД для презентації, що є друкарською основою уроку;
• робота в режимі ІД;
• конструювання завдань за допомогою ІД;
• використання ІД для проектної діяльності учнів.
Розглянемо перелічені способи використання ІКТ детальніше. Використання ІД для показу презентацій дає можливість адаптувати конкретну методичну розробку, причому зробити це з урахуванням як власних цілей і завдань, так і особливостей кожного конкретного класу. Для застосування цього варіанта використання дошки учителю достатньо мати мінімальні навички роботи з програмою Power Point. Слід зазначити незаперечні переваги цього способу використання ІД: досягається максимальна візуалізація низки об'єктів. Це зручно, адже вчитель завжди має готовий конспект уроку, до якого можна повертатися неодноразово. Також вирішується проблема оформлення дошки до уроку в тому випадку, якщо відбулися несподівані зміни в розкладі уроків. Проте не слід зловживати ІД під час роботи з учнями, адже є небезпека перевантажити їх, якщо не дотримуватися рекомендованих для певної вікової категорії загальноприйнятих санітарно-гігієнічних норм, що регламентують час безперервного використання ІД на уроці з урахуванням вікових і психологічних особливостей певних груп учнів. Отже, використання ІД має бути доцільним і доречним.
Використання ІД дає змогу вчителю конструювати різнопланові завдання, що можуть спонукати на уроці до активної діяльності навіть тих учнів, які звикли до ролі пасивних глядачів на уроці.

Наприклад, це можуть бути завдання:
• на логічне впорядкування учнями елементів за допомогою перетягування цих елементів на ІД (вправа «Вир»);
• на пошук правильної відповіді за допомогою зрушення «шторки» на ІД, що прикриває правильну відповідь.
Використання ІД дає необмежені можливості для використання елементів ігрової діяльності на уроках. Наприклад, інтерактивну вправу «Вир» (рис. і) доцільно використовувати під час проведення уроку фізики у 7-му класі за темою «Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах. Кристалічні та аморфні тіла».

 

СТ31


Під час вивчення розділу «Взаємодія тіл» (8-й клас), зокрема на завершальному етапі вивчення таких тем: «Тиск і сила тиску. Одиниці тиску», «Тиск рідин і газів. Закон Паскаля. Маноме¬три». «Сполучені посудини». «Атмосферний тиск». На узагальнювальному уроці учням доцільно запропонувати нижчеподані інтерактивні вправи.

Вправа «Перевести дані в систему СІ»
Умова. Натисніть на зображення жабки перший раз отримаєте завдання, натисніть на зображення жабки вдруге — перевірка результату (рис 2).

Вправа «Конкурс анаграм»
Умова. Назвіть прилад, за допомогою якого вимірюють атмосферний тиск. Відповідь — зашифроване слово. Потрібно за допомогою перестановки літери скласти відповідь (рис. 3).

Вправа «Установіть відповідність»
Умово. Учням пропонується встановити відповідність фізичної величини та відповідної формули. Якщо процес встановлення відповідності учнем відбувся правильно, то на ІД зображення відповідних «цеглинок» зникають (рис 4-а; 4-6).

 

СТ32

 

 

СТ33


Наведемо приклад використання ІД на уроках під час вивчення теми «Робота і потужність електричного струму» (9-й клас). На етапі актуалізації опорних знань, умінь і навичок доцільно поставити учням кілька запитань, які характеризують діяльність того чи іншого вченого. У результаті учні називають ученого, розповідають про його досягнення та відкриття, вказують на ІД його портрет (рис. 5).

 

СТ34


ІД дає можливість учителю спроектувати робочий модуль уроку, який учні можуть заповнювати і на дошці, і в зошиті (роздрукований дидактичний матеріал). Учні працюють у такому робочому модулі, а після завершення можуть зробити самоперевірку і самооцінку.
Значні переваги використання ІД під час виконання проектної діяльності учнів у процесі навчання фізики в основній школі та під час пропедевтики фізичних знань у процесі вивчення природознавства (5-б-ті класи). У цьому разі школяр бере активну участь у створенні уроку або його частини. Наприклад, це може бути створення учнем презентацій або виконання навчально-дослідницьких завдань - у будь-якому випадку якісне опрацювання учнем теми практично гарантоване.
Використання ІД вимагає від учителя дещо ґрунтовнішої підготовки, ніж під час підготовки до традиційного уроку. Але навчальний матеріал, підготовлений за допомогою ІД, дає змогу сконцентрувати більше уваги учнів на фізичному матеріалі, а також зацікавлює учнів, формує у них стійкий пізнавальний інтерес до вивчення фізики. Результатом систематичного застосування ІД на уроках фізики є підвищення інтересу учнів до предмета, залучення більшості учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності, підвищення ефективності через економію часу, що веде до насиченості уроку. Вищезазначені чинники є гарантією глибоких і міцних знань із фізики та сприяють формуванню активної, творчої особистості.

 

СТ35

 

Під час вивчення фізики в основній школі значним стимулом формування пізнавального інтересу до вивчення цього предмета є елементи ігрової діяльності, наприклад, розв'язування кросвордів. Це можуть бути кросворди, запропоновані учителем, створені в інтерактивній формі за допомогою програми Eclipse Crossword (рис. 6) або Ноt Роtatoes (рис. 7 на с. 34).

 

СТ36


Доцільним, на наш погляд, є використання електронних таблиць Місrosoft Ехсеl для розв'язування однотипних задач (за умови проведення уроку фізики у комп'ютерному класі). Наприклад, у 8-му класі під час вивчення теми «Сполучені судини» варто розглянути нижчеподану задачу.
Задача
У коліна сполучених посудин, нижня частина яких заповнена ртуттю, налиті вода та інша рідина. Знайти густину цієї рідини, якщо рівень ртуті в обох колінах однаковий, висота стовпчика води — 20 см, а рідини —18 см (рис 8), [д, с. 74].
Учні розв'язують запропоновану задачу, виводять робочу формулу, а обчислення роблять у заготовлених завчасно електронних таблицях (рис. 9).
У 9-му класі під час вивчення теми «Закон Ома для ділянки електричного кола» доцільно використовувати електронні таблиці МS Ехсеl для розв'язування:
• обчислювальних задач;
• задач на побудови графіків залежності (наприклад, графік залежності сили струму від площі поперечного перерізу провідника);
• дослідницьких задач із використанням фізичного обладнання, кінцевим результатом яких є побудова відповідних діаграм чи графіків.

 

СТ37

 

 

СТ38


Висновки

Використання під час навчання фізики в основній школі мультимедійних презентацій, створених учителем та учнями, програмних пе¬дагогічних засобів, комп'ютерних тестів сприяє:
• формуванню та розвитку пізнавального інтересу до фізики;
• стимулюванню активності та самостійності учнів при підготовці матеріалу, в роботі з літературою, позакласній роботі;
• формуванню навичок комунікаційної колек¬тивної роботи при обговоренні семінарських занять;
• забезпечення об'єктивного контролю якості засвоєння матеріалу.
Застосування ІКТ на уроках фізики є засобом формування пізнавального інтересу учнів основної школи до цього предмета. Моделювання різноманітних процесів і явищ у жодному разі не замінює традиційних фізичних експериментів, але в поєднанні з ними дає змогу на більш висо¬кому рівні пояснити фізичні явища та процеси.
Проведення уроків з мультимедійною, комп'ютерною підтримкою (кожен учень працює за персональним комп'ютером) та бінарних уроків із використанням ІКТ сприяє підвищенню пізнавального інтересу учнів до вивчення фізики, ефективності навчального процесу. Інформаційно-комунікаційні технології (як найбільш оперативні) дають можливість зберегти єдність освітнього простору, активізувати пізнавальний інтерес учнів, що загалом сприяє розвитку системи дистанційної освіти.

 

СТ39

 

ІНФОРМАТИКА
Всеукраїнська газета для учителів інформатики
Вікторія БУЗЬКО, вчитель інформатики спеціалізованої ЗОШ І—III ст. № 6, м. Кіровоград