Використання ІКТ в університеті Стрімкий перехід суспільства від індустріального до інформаційного вносить свої корективи в усі сфери людської життєдіяльності. Відповідати вимогам сучасності, бути фахівцем у своїй галузі - одна з найголовніших завдань сучасної людини. В умовах модернізації освіти на сучасному етапі зазначена мета не може бути досягнута без використання інформаційно-комунікаційних та інших інноваційних технологій. На створення інформаційного суспільства націлює Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» та інші законодавчі документи.

Створення єдиного інформаційного середовища освітньої установи - найбільш сучасна складова ІКТ, тому університет приділяє велику увагу роботі над інформатизацією та комп'ютеризацією навчально-виховного процесу, яка є безперечною вимогою сучасності.

У березні 2011 року створено підрозділ університету – сектор інформаційно-комунікаційних технологій, завдання якого полягає у впровадженні та підтримці загальної комп'ютеризації всіх сфер діяльності навчального закладу. Проведено оптоволоконну мережу, яка з'єднує вуз з глобальними ресурсами Інтернету, а також навчальні корпуси між собою. Придбано і налагоджено бухгалтерський продукт фірми «1С» у вигляді конфігурації «СТЕП», створену для навчальних закладів, з метою автоматизації і прискорення роботи з фінансового управління університету. Постійно поповнюється парк обчислювальної техніки університету, який на сьогодні налічує 460 комп'ютерів, 15 мультемедійних проекторів, 2 мультимедійні дошки (сенсорна технологія) та додаткові пристрої (принтери, сканери, колонки, навушники, мікрофони, веб-камери тощо).

Комп'ютерна техніка використовується в адміністративних підрозділах (інститути, деканати, кафедри, адміністрації та ін.), 324 комп'ютери використовуються в навчальних лабораторіях та методичних кабінетах, читальних залах. В студентському гуртожитку обладнано комп'ютерну кімнату. Тут можуть вільно працювати, в тому числі і в мережі Інтернет, мешканці гуртожитків.

Серверна база комп'ютерної мережі складається з комплексу сучасних потужних серверів, які з'єднують всі комп'ютери університету. Для забезпечення самостійної роботи та якісної підготовки студентів університету створено файловий сервер, завдяки якому студенти, викладачі та співробітники університету мають вільний доступ до електронної бази навчальної літератури обсягом більше 10 Гб та каталогу вільного програмного забезпечення. Для потреб наукової бібліотеки університету придбано систему автоматизації бібліотеки УФД «Бібліотека».

В університеті створено 8 мультимедійних аудиторій, які обладнано сучасною мультимедійною апаратурою. Практично всі викладачі університету використовують в навчально-виховному процесі сучасні електронні технічні засоби навчання.

У всесвітній мережі Інтернет Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини представлений з допомогою власного порталу www.udpu.edu.ua, на якому розміщено інформацію про університет, сторінки інститутів, факультетів та інших підрозділів.

Крім закуплених ліцензійних програм, в університеті для навчально-виховного процесу та внутрішнього документообігу використовують і вільно розповсюджувані програмні продукти, що розповсюджуються на основі General Public License GNU, а саме: операційні системи Debian GNU Linux, ASP Linux, Red Hat Fedora, Ubuntu, офісний пакет Open Office Org, видавничі системи MikTEX, Scribus та інші. Для автоматизації оновлення операційних систем Debian GNU Linux та Ubuntu створено локальні репозиторії цих систем на одному із серверів університету. Це дозволяє користувачам цих систем своєчасно отримувати найсвіжіше вільне програмне забезпечення, а також значно знизити завантаженість каналу Інтернет.

У жовтні 2011 року розпочато процес вдосконалення локальної мережі університету, з метою збільшення пропускної здатності і надійності каналу та централізованого адміністрування ним.

Всі викладачі університету активно використовують на заняттях мультимедійне обладнання. Здійснюється унаочнення (презентація) з допомогою мультимедійного проектора захист курсових і дипломних робіт, презентації виступу на наукових конференціях та олімпіадах, захист педпрактики.

Мережа Інтернет допомагає студентам отримувати всі необхідні матеріали для навчання та підвищення професійної кваліфікації з організації освіти, використання новітніх технологій, застосування дистанційних технологій в Україні та Європейському просторі, а також є невід'ємною складовою процесу формування студентів як фахівців.

На факультетах університету використання комп'ютерної техніки під час навчального процесу носить системний характер, контролюється з боку завідувачів кафедр та деканатів. Такий вид діяльності відображено в планах роботи кафедр, навчальних програмах дисциплін для усіх курсів навчання. Розвиток бази комп'ютерної техніки та факультетах здійснювався з огляду на установки Болонської декларації та контексті тієї роботи, котра проводиться університетом в рамках програми запровадження та реалізації кредитно-трансферної системи.

Університет здійснює перехід на якісно новий рівень комп'ютеризації навчального процесу, що зумовлено введенням в дію нових комп'ютерних потужностей, підключенням до навчального процесу автентичних мовних програм і курсів, розробкою тестових завдань для поточного і модульного контролю на електронних носіях.

Сучасні інформаційні і комунікаційні технології є потужними чинниками, що забезпечують якісну освіту. Викладачі факультетів інтенсивно розробляють методику впровадження сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій у навчальний процес. Зокрема, на серверах університету розміщено електронні варіанти інтерактивних комплексів з усіх дисциплін відповідних етапів навчання, а також інформаційно-довідкові матеріали для студентів та абітурієнтів.

Згідно з вимогами КМСОНП викладачами фахових кафедр укладено комплекти тестових завдань для поточного і модульного контролю, виконання яких проводиться у комп'ютерних класах, що забезпечує об'єктивність та оперативність перевірки вивченого матеріалу. На факультетах широко практикувалося використання мультимедійних засобів при проведенні лекційних та практичних занять з фахових дисциплін, а також застосування вищеозначених технологій при захисті кваліфікаційних робіт.

У навчальному процесі використовуються мультимедійні технології, які активізують навчально-пізнавальну діяльність студентів, скорочують час для вивчення, дають нові можливості для розвитку професійних навичок та їх вдосконалення, значно підвищують ефективність самостійної роботи, а також допомагають реалізувати нові методи та форми навчання. Нові мультимедійні засоби, в яких використовується аудіовізуальний формат, надають такі можливості, яких традиційні підручники надати не можуть. Наявність таких засобів дає викладачам можливість планувати такі види діяльності, які вносять елемент зацікавленості в навчальний процес.

У навчальному процесі використовуються різноманітні прикладні програмні засоби, зокрема на економічному факультеті використовувалися пакети прикладних програм MS OFFICE, 1C Бухгалтерія, Statistica.

На факультеті іноземної філології технічна сторона забезпечення навчального процесу реалізується на заняттях аудіопрактикуму, які проводяться у лінгафонному кабінеті (ЛК), який, за одностайної думки представників сучасної методичної науки, посідає провідне місце при вивченні іноземної мови. ЛК представлений тим комплексом технічних, аудіовізуальних та інших навчальних засобів, які створюють найбільш сприятливі умови для роботи над вивченням мови. Основною перевагою ЛК над іншими технічними засобами є можливість багаторежимної роботи над мовним матеріалом.

В університеті впроваджуються технології дистанційного навчання. Розвиток дистанційного навчання як елемента освітніх технологій у сфері існуючих освітніх послуг стимулює підвищення комп'ютерної грамотності викладачів університету. З цією метою у університеті систематично проводяться теоретичні заняття, семінари, тренінги для викладачів з питань методології і технології розробки дистанційних та мультимедійних курсів; аналізуються можливості використання нових інформаційно-комунікаційних технологій під час організації дистанційного навчання.

Викладачами університету, за допомогою системи управління навчальними курсами Moodle, розроблено навчальні курси, доступ до яких можна отримати як у локальній мережі вузу, так і в мережі Інтернет.

Серед сучасних інноваційних технологій активно використовуються:

– кейс-технології – навчально-методичні матеріали, скомплектовані в спеціальний набір (кейс), які передаються особисто або надсилаються студенту поштою;

– веб-технології – використання сервісів мережі Інтернет;

– мультимедійні технології, які базуються на використанні електронних підручників та навчальних програм.

Керівництво та викладачі університету беруть участь у нарадах-семінарах з проблем впровадження дистанційного навчання, обговорюють проект «Положення про дистанційне навчання у навчальних закладах», Положення про сертифікацію електронних навчальних курсів та критерії їх оцінювання.

Студенти мають можливість отримати, практично, будь-яку інформацію стосовно широкого кола питань, які виникали в процесі навчання та науковій діяльності.

Успішному впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій сприяли навчальні курси: «Нові інформаційні технології та сучасні технічні засоби навчання», «Технології комп'ютерного моделювання», «Комп'ютерні мережі», «Інтернет та мультимедійні технології», «Інформаційні системи» та ін. Вони є основоположними в оволодінні студентами знаннями й уміннями щодо застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

Важливе значення для розвитку і впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес відіграє Науково-дослідний центр інформаційно-комунікаційних технологій навчання фізики та астрономії, подвійного підпорядкування (Міністерство освіти і науки України та АПН України). Очолює центр член-кореспондент АПН України, професор М.Т. Мартинюк (Наказ МОН України № 762/60 від 08.11.2006 р.), на базі якого проводиться активна робота зі створення електронних навчальних підручників і посібників для вищої школи та загальноосвітніх навчальних закладів. Так, завершено роботу над створенням електронного підручника «Фізика – 7» (творча група під керівництвом професора М.Т. Мартинюка), триває робота над електронним підручником «Фізика – 8», у перспективі розробка електронного підручника «Фізика – 9».

Окрім авторських програм, у навчальному процесі використовуються ліцензійні комплекти електронних підручників, розроблених Центром освітніх інформаційних технологій «Новація», Сервісно-освітнім центром «Інтершкола» та ін.

Студенти університету мають змогу отримати інформацію щодо організаційної, навчально-методичної роботи, використовуючи мережу Інтернет. Великим попитом серед студентів і колег з інших вузів користується сайт Стеценко Н.М. (www.pedagogika.at.ua), на якому розміщено усі навчально-методичні матеріали загальноуніверситетського інтегрованого курсу «Педагогіка». На форумі сайту організовуються веб-семінари, на яких здійснюється обговорення актуальних питань навчально-виховного процесу.

Кафедри університету використовують нові форми організації навчання, серед яких широкого поширення набули веб-конференції та веб-семінари, до роботи в яких залучаються студенти університету та інших ВНЗ.

Уманський педагогічний університет імені Павла Тичини активно бере участь в експерименті МОН України та корпорації Microsoft з 2005 року «Intel. Навчання для майбутнього» та «Партнерство в навчанні» щодо перепідготовки викладачів та навчання майбутніх вчителів використанню інформаційно-комунікаційним технологіям. На базі університету в 2008 році проведено майстер-клас з підготовки тренерів для вищих навчальних закладів України. Проведено 4 тренінги-навчання для 78 викладачів університету. З 2005 року 775 студентів університету пройшли тренінги за програмою «Intel. Навчання для майбутнього» (керівник програми Стеценко В.П.). Тренінги проводяться також зі студентами-магістрантами всіх спеціальностей університету починаючи з 2007-2008 навчального року, а також учителями міста Умані та району.

Згідно з експериментом МОН України і корпорації Microsoft щодо оволодіння комп'ютерною грамотністю в університеті за програмою Microsoft підготовлено 60 викладачів.

Інформатизація навчального процесу здійснюється стрімкими темпами і вимагає суттєвої модернізації навчальної діяльності. Як результат, актуальність використання педагогічних програмованих засобів у навчанні є фактом беззаперечним. Попередній досвід роботи показав, що на всіх етапах навчання (особливо на старших курсах, де є вже достатній рівень сформованості професійної та соціальної компетенції) засоби інформаційних технологій стимулюють розвиток розумової діяльності, створюють і підсилюють мотивацію, розширюють можливості подачі інформації, відкривають додаткові можливості рефлексії. Використання таких мультимедійних засобів як: демонстраційні програми, енциклопедії, проектори, ноутбуки, мультимедійної дошки і т.д. дозволяє доповнити методичне забезпечення процесу навчання.

Джерело:http://pedagogika.at.ua/publ/vikoristannja_ikt_v_universiteti/1-1-0-530