Календарно-тематичне планування з фізики.8клас

Фізика 8 клас

(2 год на тиждень, 70 год. 4год-резерв)

п/п

Тема і тип уроку

Дата

 

 

 

І семестр

 

 

 

Розділ 1.  Механічний рух          (12год)

 

 

1.        

Первинний інструктаж. Механічний рух. Відносність руху. Траєк­торія. Пройдений тілом шлях.

 

 

2.        

Види рухів. Швидкість руху та одиниці швидкості. Середня швидкість нерівномір­ного руху. Прямолінійний рівномірний рух.

 

 

3.        

Розв'язування задач.

 

 

4.        

Гра­фіки руху тіла

 

 

5.        

Вимірювання швидкості ру­ху тіла. Інструктаж по ТБ. Лабораторна робота №1. Вимірювання швидкості руху тіла.

 

 

6.        

Обертальний рух тіла. Період обертання. Мі­сяць - природний супутник Землі.

 

 

7.        

Інструктаж по ТБ. Лабораторна робота №2. Вимірювання частоти обертання тіл.

 

 

8.        

Коливальний рух. Амплітуда, період і часто­та коливань. Маятники.

 

 

9.        

Математичний маятник. Інструктаж по ТБ. Лабораторна робота №3. Дослідження коливань маятника.

 

 

10.    

Звук. Джерела і приймачі звуку. Поширення звуку в різних сере­довищах. Відбивання звуку. Швидкість поши­рення звуку. Сприймання звуку людиною

 

 

11.    

Характе­ристики звуку. Інструктаж по ТБ.  Лабораторна робота №4. Вивчення характеристик звуку

 

 

12.    

Інфразвук та ультразвук. Вплив звуків на живі
організми.

 

 

13.    

Тематичне оцінювання.    (тести)

 

 

 

Розділ 2. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ.     (20 год.)

 

 

14.    

Взаємодія тіл. Результат взаємодії — дефор­мація і зміна швидкості. Інерція

 

 

15.    

Маса як міра інертності тіла

 

 

16.    

Сила та одиниці сили. Графічне зображення сили. Додавання сил, що діють уздовж однієї прямої. Рівновага сил.

 

 

17.    

Момент сили. Умова рівноваги важеля. Інструктаж по ТБ. Лабораторна робота №5(9). З'ясування умов рівноваги важеля.

 

 

18.    

Блок. Прості механізми

 

 

19.    

Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука.

 

 

20.    

Вимірювання сил. Динамометри. Інструктаж по ТБ. Лабораторна робота №6(5). Конструювання динамометра.

 

 

п/п

Тема і тип уроку

Дата

 

 

 

21.    

Земне тяжіння. Сила тяжіння. Вага тіла. Не­вагомість. Інструктаж по ТБ. Лабораторна робота №7(6). Вимірювання сил за допомогою динамо­метра. Вимірювання ваги тіл.

 

 

22.    

Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Інструктаж по ТБ. Лабораторна робота №8(8) Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання.

 

 

23.    

Розв'язування задач.

 

 

24.    

Тематичне оцінювання.

 

 

 

Сила тиску

 

 

25.    

Тиск і сила тиску. Одиниці тиску.

 

 

26.    

Тиск рідин і газів.. Закон Паскаля. Сполучені посудини.

 

 

27.    

Розв'язування задач.

 

 

28.    

Атмосферний тиск. Вимірювання атмосфер­ного тиску. Дослід Торрічеллі. Залежність тиску атмосфери від висоти.

 

 

29.    

Барометри. Манометри.  Насоси

 

 

30.    

Виштовхувальна сила. Закон Архімеда.

 

 

31.    

Гід­ростатичне зважування. Розв'язування задач.

 

 

32.    

Інструктаж по ТБ. Лабораторна робота №9(7). Зважування тіл гідростатичним методом.

 

 

33.    

Умови плавання тіл.

 

 

34.    

Тематичне оцінювання. Контрольна робота.

 

 

 

ІІ семестр

 

 

 

Розділ 3. РОБОТА І ЕНЕРГІЯ.  (10 год.)

 

 

35.    

Механічна робота. Одиниці роботи.

 

 

36.    

Потуж­ність та одиниці її вимірювання.

 

 

37.    

Розв'язування задач.

 

 

38.    

Кінетична і потенціальна енергії. Перетворен­ня одного виду механічної енергії в інший.

 

 

39.    

Закон збереження механічної енергії. Розв'язування задач.

 

 

40.    

Машини і механізми. Прості механізми. Важіль. Блок.

 

 

41.    

Кое­фіцієнт корисної дії (ККД) механізмів. «Золоте правило» механіки.

 

 

42.    

Інструктаж по ТБ. Лабораторна робота №10. Визначення ККД похилої площини.

 

 

43.    

Розв'язування задач.

 

 

44.    

Тематичне оцінювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. КІЛЬКІСТЬ ТЕПЛОТИ. ТЕПЛОВІ МАШИНИ. (20год)

 

 

45.    

Тепловий стан тіл. Температура тіла. Ви­мірювання температури.

 

 

46.    

Інструктаж по ТБ. Лабораторна робота №11. Вимірювання температури за допомогою різних термометрів.

 

 

47.    

Внутрішня енергія та способи її зміни.

 

 

48.    

Теплообмін. Види теплопередачі .

 

 

49.    

Кількість теплоти.

 

 

50.    

Питома теплоємність речовини.

 

 

51.    

Розв'язування задач.

 

 

52.    

Інструктаж по ТБ. Лабораторна робота №12(14) Визначення питомої теплоємності речови­ни.

 

 

53.    

Рівняння теплового балансу.

 

 

54.    

Розв'язування задач.

 

 

55.    

Інструктаж по ТБ. Лабораторна робота №13(12). Вивчення теплового балансу при змішу­ванні води різної температури.

 

 

56.    

Тематичне оцінювання.  (                                                     )

 

 

57.    

Теплота згоряння палива.

 

 

58.    

ККД нагрівника. Інструктаж по ТБ. Лабораторна робота №14(13) Визначення ККД нагрівника.

 

 

59.    

Плавлення і кристалізація твердих тіл. Темпе­ратура плавлення. Питома теплота плавлення.

 

 

60.    

Випаровування і конденсація рідин. Вода в різних агрегатних станах. Температура кипіння. Питома теплота пароутворення.

 

 

61.    

Розв'язування задач.

 

 

62.    

Перетворення енергії в механічних і теплових процесах. Принцип дії теплових машин

 

 

63.    

Теплові двигуни. Двигун внутрішнього згоряння. Еко­логічні проблеми використання теплових машин.

 

 

64.    

Розв'язування задач.

 

 

65.    

Тематичне оцінювання. Контрольна робота.

 

 

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧІ ЗАНЯТТЯ

 

 

66.    

Енергія в житті людини. Теплоенергетика.

 

 

67.    

Способи збереження енергетичних ресурсів. Енер­гозберігаючі технології. Використання енергії лю­диною та охорона природи.

 

 

 

ЕКСКУРСІЇ

 

 

68.    

1 . Спостереження механічного руху і взаємо­дії в природі та на виробництві.

 

 

69.    

2. Теплоенергетичні установки та енергогенеруючі станції.

 

 

70.    

 Підсумковий урок за рік.