ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: КОМПЕТЕНЦІЯ, КОМПЕТЕНТНІСТЬ

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: КОМПЕТЕНЦІЯ, КОМПЕТЕНТНІСТЬФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
 
Сьогодні зміст початкової загальної освіти ґрунтується на загальнолюдських і національних цінностях, а також принципах науковості, інтегративності, полікультурності, світського характеру освіти, системності, єдності навчання, виховання та розвитку особистості на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

Державний стандарт початкової освіти ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що відповідає сучасним вимогам суспільства. Актуальними завданнями є опанування ключових компетентностей, що передбачають особистісно-соціальний та інтелектуальний розвиток учнів. Життєві компетентності учнів формуються на основі міжпредметних зв'язків та є інтегрованим результатом предметних і міжпредметних компетенцій.

Компетенція — це сукупність взаємопов'язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), що є заданими до відповідного кола предметів і процесів та необхідними для якісної продуктивної дії стосовно них.

Освітня компетенція (за А. Дахіним) — це рівень розвитку особистості учня, пов'язана з якісним опануванням змісту освіти. [9; 86]

А. Хуторський виокремлює трирівневу ієрархію компетенцій:

● ключові;
● загальнопредметні;
● предметні.

Перелік ключових компетенцій А. Хуторський визначає на основі мети загальної освіти, структурної презентації соціального досвіду та досвіду особистості, а також основних видів діяльності учня, що дають йому змогу опанувати соціальний досвід, формувати навички життя та практичної діяльності в суспільстві. [11; 208]

Також досить актуальним є опанування дитиною не тільки вмінь ухвалювати нові рішення, активно діяти у нестандартних ситуаціях, а також навичок продуктивної творчої діяльності.

Розгорнутий перелік ключових компетенцій

Ціннісно-смислова компетенція пов'язана з ціннісними уявленнями учня, його здатністю до орієнтування в житті, усвідомлення свого місця в ньому, до ухвалення рішень.

Загальнокультурна компетенція — це коло питань, у яких учень має бути добре обізнаним, мати знання та досвід певної діяльності.

Навчально-пізнавальна компетенція — це сукупність компетенцій учня у сфері самостійної пізнавальної діяльності: знання та вміння цілепокладання, планування, аналізу, рефлексії, самооцінки.

Інформаційна компетенція пов'язана з формуванням уміння самостійно шукати, аналізувати, відбирати необхідну інформацію, трансформувати, зберігати та транслювати її.

Комунікативна компетенція містить опанування мов та способів взаємодії з людьми, навички роботи в групі.

Соціально-трудова компетенція — це опанування знань і досвіду у суспільній діяльності, у галузі сімейних стосунків, у соціально-трудовій сфері, у питаннях економіки і права та в професійному самовизначенні.

Компетенція особистісного самовдосконалення спрямована на засвоєння способів фізичного, духовного та інтелектуального саморозвитку, емоційну саморегуляцію та самопідтримання. [9; 88]

Завданням учителя є вміле поєднання та формування в молодших школярів усіх зазначених компетенцій для розвитку особистості та якісного опанування змісту освіти.

Компетентність — це володіння людиною відповідною компетенцією, що містить її особистісне ставлення до предмета діяльності. [9; 86]

Отже, компетентність — це не тільки знання, окремі вміння і навички; вона належить до галузі складних умінь, охоплює та розвиває основні групи особистісних якостей особистості.

Досвід свідчить, що володіння основними групами компетентностей допомагає школярам розв'язувати проблеми з багатьох сфер життя, стимулює пізнавальну активність та розвиває загальнолюдські цінності.

Формуванню компетентностей сприяє застосування творчих та диференційованих завдань, створення проблемних ситуацій і мотивація навчальної діяльності, проведення нестандартних уроків, використання інноваційних технологій, інтерактивних методів та прийомів навчання тощо. Діти вчаться адаптуватися до змін, реалізують свій творчий потенціал, постійно вдосконалюються та формують власну точку зору.

Ключові компетентності в українських офіційних освітянських документах

Соціальні — характеризують уміння людини повноцінно жити в суспільстві: брати на себе відповідальність, ухвалювати рішення, робити вибір, безконфліктно розв'язувати життєві ситуації.

Полікультурні — це не тільки опанування досягнень культури, але й розуміння, повага до людей інших національностей, релігій, культур, мов, рас, політичних уподобань та соціального становища.

Комунікативні — уміння спілкуватися усно та письмово, рідною та іноземними мовами.

Інформаційні — уміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел.

Саморозвитку та самоосвіти — мати потребу і готовність постійно навчатися протягом усього життя.

Продуктивної творчої діяльності — готовність та потреба у творчості, уміння діяти у нестандартних ситуаціях, активізація творчих здібностей та реалізація творчого потенціалу школярів. [11; 219]
 
Отже, найвідповідальнішим завданням у роботі вчителя є формування ключових компетентностей, тому що воно пов'язане з усіма життєвими вміннями школярів. Сформованість усіх груп компетентностей молодших школярів сприяє розвитку винахідливості, формуванню вміння досягати успіху, робити власний вибір, а також допомагає оперувати знаннями в житті та навчанні, використовувати інформаційні технології, пристосуватися до суспільного життя.

Міжпредметні компетентності формуються у зв'язку змісту і методик предметів однієї чи різних освітніх галузей.

Предметні компетентності забезпечуються засобами одного предмета; їх зміст і структура чітко відповідають певним елементам навчального змісту. Предметні компетентності молодших школярів визначають на основі вимог до навчальних досягнень учнів, що зазначено у програмах кожного предмета. [6; 7]

У програмах також запропоновано державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів, що враховують зміст і структуру предметних компетентностей: учень розпізнає; знає і розуміє; застосовує; виявляє ставлення; оцінює тощо. [10; 5]

Варто зазначити, що організовувати навчальну діяльність школярів потрібно не лише на рівні відтворення знань, умінь та навичок, але й на творчому рівні. Також необхідно залучати особисто важливу для дітей інформацію, забезпечувати зв'язок із життям, долучаючи емоційну сферу.

Європейські експерти пропонують таку внутрішню структуру компетентності:

● знання;
● пізнавальні навички;
● практичні навички;
● відношення;
● емоції;
● цінності та етика;
● мотивація. [11; 206]

Уважаємо, що компетентнісний підхід є дуже важливим орієнтиром національної системи освіти. Для формування компетентності учнів як результату навчання необхідні адаптація та охоплення ним усього педагогічного процесу.

Освітня компетентність — це здатність учня здійснювати складні культуровідповідні види діяльності; особистісна якість, що вже склалася. [9; 86]

Освітні результати початкової освіти:

● повноцінні читацькі, мовленнєві, обчислювальні вміння і навички;
● узагальнені знання про реальний світ у його зв'язках і залежностях;
● розвинені сенсорні вміння, мислення, уява, пам'ять, особистісно ціннісне ставлення до праці, мистецтва, здоров'я;
● здатність до творчого самовираження;
● уміння виконувати творчі завдання.

У початкових класах навчальна діяльність уперше стає об'єктом спеціального формування, тому ключова компетентність — уміння вчитися — набуває пріоритетного значення. Основою цієї компетентності у початкових класах є опанування молодшими школярами загальнонавчальних умінь та навичок. [10; 5-6]

Тобто, завданнями педагога є:

● навчити школярів оперативно адаптуватися до нових умов;
● уміти швидко реагувати на поставлені завдання;
● уміти творити, проектувати, фантазувати;
● учитися, розвиватися, самовдосконалюватися;
● розширювати кругозір;
● розуміти та усвідомлювати нову інформацію, а також самостійно її опрацьовувати;
● підвищувати культурний рівень;
● формувати загальнолюдські цінності;
● працювати в команді, групі, співпрацювати;
● спілкуватися з однолітками та у суспільстві тощо.

Таким чином, водночас із предметною підготовкою у процесі початкового навчання учні опановують ключові компетентності, що передбачають їхній особистісний, соціальний та інтелектуальний розвиток.
 
 
Навчальне видання «Формування літературної
компетентності учнів початкових класів» / Скоблікова О. В. –
Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 112 с. – (Б-ка журн. «Початкове
навчання та виховання»; Вип. 12 (132)).