КАЗКИ ПІВДЕННИХ СЛОВ’ЯН

КАЗКИ  ПІВДЕННИХ  СЛОВ’ЯНПРАКТИКА НАВЧАННЯ

На сучасному етапі обсяг інформації довкола учня постійно збільшується, це стосує­ться й інформації щодо художньої літератури. У зв'язку з цим дуже важливо дати молод­шим школярам базові знання, основну інформацію про літературу як вид мистецтва, долучити учнів до читання художньої літератури і водночас навчити їх учитися, тоб­то працювати з іншими джерелами інформації, самостійно шукати потрібну книгу, читати та оцінювати її, вивчати культурні здобутки різних країн, що сприяє розши­ренню світогляду молоді.

Основна мета вчителів: залучати учнів до найвищих досягнень національної та сві­тової літератури й культури, національних і загальнолюдських духовних цінностей; формувати комунікативну та літературну компетентності; розвивати творчі здіб­ності учнів; виховувати в них естетичний смак, високу читацьку та загальну культуру; виробляти вміння самостійно ознайомлюватися зі зразками мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні й духовні цінності.

25.09.2014-2-22

Саме тому в Білоцерківській спеціалізованій школі І-III ступенів № 1 із поглибленим вивченням слов'янських мов уже близько 10 років вивчається курс за вибором «Слов'янські казки». Що ж дають дітям казки?

У першому та другому класах програма курсу за вибором спрямована на залучення молодших школярів до скарбниці слов'янських народних казок, зокрема українських, ро­сійських і білоруських, долучення до загальнолюдських і національних духовних ціннос­тей, виховання інтересу до історичного минулого слов'янського світу, розуміння учня­ми своєї приналежності до нього, формування здатності сприймати духовні надбання слов'ян, створені протягом століть.

Програма для учнів третього та четвертого класів вводить учнів у світ казок пів­денних і західних слов'янських народів, знайомить їх із перлинами казкового фольклору болгар, сербів, хорватів, боснійців, чорногорців, поляків, чехів, словенів і лужичів, перед­бачає ознайомлення з елементарними відомостями з географії, історії, етнографії цих народів, виконує пропедевтичну роль у вивченні світової літератури, географії, всес­вітньої історії, польської мови.

Слов'янські казки дають дітям перші уроки життя, вчать відрізняти добро від зла, доводять, що зроблене добро дарує радість, але шлях до добра пролягає шляхом пере­шкод, зусиль та праці.

Перша всеукраїнська газета для першого вчителя
«Початкова освіта» № 9 (729), травень 2014

© Українська педагогіка