ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АТЕСТАЦІЙНИХ ВИСНОВКІВ ЕКСПЕРТНИХ РАД (із постанови президії ВАК України від 13.11.2002 р. №1-01/10)

З метою забезпечення єдиних вимог до здобувачів наукових ступенів, забезпечення об'єктивності підготовлених експертними радами проектів атестаційних висновків щодо відповідності дисертаційних робіт вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», а рівня підготовки здобувачів науковому ступеню кандидата або доктора наук президія Вищої атестаційної комісії України постановила:

Вважати обов'язковим запрошення на засідання експертних рад тих здобувачів наукових ступенів, які за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) не є науковими або науково-педагогічними працівниками.