ПРО ПЕРЕАТЕСТАЦІЮ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ МАЮТЬ НАУКОВІ СТУПЕНІ, ПРИСУДЖЕНІ ЇМ В ІНШИХ КРАЇНАХ (із постанови президії ВАК України від 20.09.2000р. № 1-01/7)

Для забезпечення єдності вимог до рівня кваліфікації громадян України при присудженні їм наукового ступеня в Україні і при переатестації громадян України, яким присуджено наукові ступені в інших країнах, президія ВАК України постановляє:

Встановити, що передумовою прийняття до розгляду документів, котрі подаються до ВАК України з питань переатестації вченого, якому присуджено науковий ступінь в іншій країні, є їх відповідність вимогам «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» та нормативно-правовим актам ВАК України, чинним на час захисту дисертації за кордоном.