Розв’язання проблем економічної ефективності освіти

Нині суспільством визначені основні вимоги, що висуваються до працюючої людини:

- високий рівень загального розвитку;

- критичне мислення, уміння приймати самостійні рішения;

- бажання й уміння здобувати нові знання, переучуватися;

- уміння працювати в групі, коммунікабельность.

Оцінювати ефективність, раціональність витрат на освіту потрібно на підставі таких критеріїв, як економність, продуктивність і результативність.

Економність характеризує затратну, ресурсну сторону ефективності. За цим критерієм витрати мають бути мінімальними. Продуктивність визначається як співвідношення обсягів продукції або послуг з величиною затрат на їх виробництво. Результативність свідчить про відповідність затрат і досягнутих результатів конкретним цілям. Якщо при оцінці продуктивності увага концентрується на окупності витрат, то при аналізі результативності – на мірі адекватності одержаних результатів певним потребам суспільства.

Економність й продуктивність характеризують економічний аспект ефективності, тобто величину затрат, а також її співвідношення з одержаним продуктом, тобто ефектом. Результативність відображає соціально-економічний аспект ефективності, а саме – відповідність результатів діяльності соціальним та економічним цілям суспільства.

Більшість науковців вважають, що ефективність освітньої діяльності може мати внутрішній та зовнішній аспекти. Внутрішня, або виробнича ефективність, характеризує продуктивність і результативність виробництва освітніх послуг з позицій галузі освіти, її внутрішніх цілей і завдань. Зовнішня ефективність, або ефективність обміну, виражає міру відповідності „вироблених" навчальними закладами результатів вимогам і цілям суспільства.