Готуємо вчителя для національної школи

Становлення і розбудова України як національної держави ставить важливі й відповідальні завдання пе­ред народною освітою, зокрема, перед вищою школою. Як зазначається в законі «Про освіту» та Державній національній програмі відродження освіти «Україна XXI століття: стратегія освіти*, вища освіта забезпечує фун­даментальну, наукову та загальнокультурну, практичну підготовку, одержання студентською молоддю спе­ціальності відповідно до покликань, здібностей, інте­ресів, вдосконалення її професійної підготовки.

 

Важлива роль у вирішенні цих завдань відводиться факультету підготовки вчителів початкових класів, який має забезпечити формування високоерудованої, творчої особистості вчителя початкових класів, здатно­го забезпечити навчання і виховання дітей національ­ної школи.

Факультет педагогіки та методики початкового нав­чання було відкрито у 1977 р. Рішення про створення в Херсонському педагогічному інституті нової спеціаль­ності «Вчитель початкових класів» було прийнято Міністерством освіти Української PCP 26 березня 1977 р. Цей день вважається днем народження факультету.

У процесі організації нового факультету було вивче­но й враховано досвід роботи факультетів інституту, а також інших педвузів: Тульського, Бердянського, Ми­колаївського, Слов’янського.

1 вересня 1977 р. на новий факультет вступило 60 студентів — дві академічні групи. У 1978 р. — 100 осіб. Така кількість студентів на стаціонар набирається і те­пер.

Ректорат інституту, декани інших факультетів вели­ку увагу приділяли розвиткові нового факультету, зок­рема,комплектації педагогічними кадрами. На посаду декана запросили доцента О.О.Прилепського, який мав досвід роботи вчителя, директора школи, керівника ра­йонного, міського відділів народної освіти і працював 10 років зав. кафедрою педагогіки і психології н Туль­ському педінституті. Викладачами на педфак було ре­комендовано кращих спеціалістів з інших факультетів і суспільних кафедр. Усі вони мали високу наукову і ме­тодичну кваліфікацію, але не мали досвіду роботи в по­чаткових класах. Отож їм довелось оволодівати новою для них справою.

Найкращих фахівців початкових класів запрошува­ли зі шкіл м. Херсона .

У 1978 р. на факультеті створили кафедру педаго­гіки і методики початкового навчання, яку спочатку за сумісництвом очолював декан О.О. Прилепський , потім — доцент В.Д.Горяний, який мав досвід роботи керів­ника школи і науково-педагогічної вузівської праці. Після створення кафедри філологічних дисциплін до­цент В.Д. Горяний очолив її.

Нелегко вирішувалася проблема створення навчаль­но-матеріальної бази. Перші приміщення для навчаль­них занять новому факультету надав, незважаючи на власні труднощі в цій справі, природничий факультет, очолюваний проректором, професором Ю.В. Бондарчуком. Він допоміг також у забезпеченні книжками, на­очними посібниками і в організації навчально-вихов­ного процесу.

З першого дня роботи факультету активну участь в усіх справах брали самі студенти. Були створені органи студентського самоврядування, удосконалювались ху­дожня самодіяльність, фізкультурно-спортивна, гро­мадсько-корисна трудова діяльність. Студенти педфаку з самого початку роботи факультету налагоджували ділові дружні зв'язки з іншими факультетами, брали участь у благодійних заходах. З перших років заснуван­ня факультету почала розвиватися наукова робота вик­ладачів і студентів. Започатковувались, розширювались і зміцнювались зв'язки зі школами і органами народної освіти. Зараз факультет повністю сформувався і разом з іншими факультетами вирішує проблеми розбудови освіти в Україні.

Випускники педагогічного факультету працюють у багатьох регіонах України: Київській, Житомирській, Кіровоградській, Запорізькій областях. Уже багато років випускники Ялтинського педучилища підвищу­ють свою кваліфікацію на заочному відділенні факуль­тету. Більшість вихованців факультету працюють у по­чаткових класах і забезпечують високий рівень навчально-виховного процесу.

Нині факультет готує вчителів для загальноосвітніх шюл різних типів із чотирьох спеціальностей: початко­ве навчання, початкове навчання та українська мова і література, початкове навчання та образотворче мис­тецтво, початкове навчання та англійська мова.

За двадцять років свого існування факультет випус­тив багато висококваліфікованих спеціалістів. Серед них учитель вищої категорії, завуч з навчальної роботи школи №56 м.Херсона С.В.Микитюк, учитель-мето- дист, завуч початкових класів школи №49 м.Херсона В.М.Жмурченко, вчитель-методист гімназії №3 Л.М.Шматенко, методист науково-методичного центру міського управління освіти Л.Б Лиганова . Кадровий корпус факультету поповнюється його випускниками. Заступником декана факультету працює Н.О.Резнік , з натхненням викладає психологію викладач О.В.Казаникова, захистила дисертацію і творчо працює випуск­ниця Г.М. Полякова.

Навчально-виховний процес забезпечується двома факультетськими кафедрами — кафедрою педагогіки та методики початкового навчання (завідувач — доктор пед. наук, професор Б.М.Андрієвський), кафедрою філологічних дисциплін (завідувачем впродовж бага­тьох років був доцент В.Д.Горяний).

У складі викладачів кафедр факультету працюють один професор, 12 кандидатів наук, доцентів. Тради­цією факультету стало щорічне проведення тижнів ка­федр. Викладачі організовують зустрічі студентів із кра­щими вчителями початкових класів, провод