Зразок оформлення висновків курсової роботи

Результати проведеного дослідження дають підставу зробити такі висновки:
Першим завданням нашого дослідження було виявити історичні та педагогічні передумови розвитку методу проектів. На основі аналізу робіт з історії педагогіки та сучасної психолого-педагогічної літератури нами встановлено, що метод проектів не є новим. Він активно розроблявся в 20-ті роки минулого століття, але через абсолютизацію та надмірне захоплення ним без достатнього теоретичного обґрунтування привів до зниження систематичності та рівня знань учнів. Відродження методу відбулось у 90-х роках минулого століття у розвинених країнах через необхідність формування креативно мислячої людини. В Україні технологія педагогічного проектування як перспективний напрямок розвитку дидактики активно розробляється з початку нинішнього століття.

Друге завдання полягало у обґрунтуванні можливостей використання методу проектів в навчанні школярів. Аналіз сучасної вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної літератури дає підстави стверджувати, що використання проектної діяльності у навчальному процесі дозволяє індивідуалізувати навчальний процес, враховувати інтереси школярів, сприяє розвитку їх творчих здібностей та особистісний самореалізації.
Третє завдання передбачало виявлення специфіки використання методу проектів у трудовому навчанні. Аналіз педагогічної, методичної літератури, підручників та шкільних програм з трудового навчання дає привід для висновку, що саме в трудовому навчанні в силу його "проектної природи" даний метод може реалізуватись найбільш повно.  Але порівнюючи вітчизняні  програми та підручники з трудового навчання з зарубіжними, в першу чергу російськими,  можна констатувати, що у вітчизняних навчальних матеріалах недостатньо місця відведено проектним технологіям, низька забезпеченість методичними матеріалами.
Четвертим завданням було проаналізувати стан застосування проектної діяльності у практиці роботи вчителів. Для вирішення цього завдання використовувались спеціально розроблені опитувальники для вчителів трудового навчання. На основі обробки результатів опитування 26 учителів встановлено, що тільки 15 % з них повною мірою володіють технологією педагогічного проектування, 30 % використовують метод проектів частково та епізодично, 20 % застосовують елементи проектної діяльності і решта – 35 % з цим методом не знайомі. Майже всі вчителі вказали на брак методичної літератури з даного питання.
П'яте завдання передбачало обґрунтування методики розробки проектних завдань для трудового навчання та умов їх використання. Ефективність трудового навчання суттєво підвищиться, якщо дотримуватись певної послідовності у розробці проектів: попередньо підбирати проектні завдання з урахуванням програмового матеріалу; залучати школярів до самостійного вибору проектів та їх оцінки; ознайомити учнів з методикою створення проектів; вибирати проекти, які можуть бути реалізовані на практиці; використовувати доцільне поєднання індивідуальної та групової роботи над проектами. З урахуванням вказаного було створено методичну розробку педагогічного проекту з трудового навчання з вивчення розділу "Обпилювання металу".
На основі виконаних завдань складені рекомендації вчителям, в яких описана послідовність підготовки та застосування проектної методики на заняттях трудового навчання. Наведена орієнтовна тематика проектів до різних розділів навчальної програми.
Таким чином всі завдання дослідження виконано.


Останні статті

Нові виховні заходи