Результати проведеного дослідження дають підставу зробити такі висновки:
Першим завданням нашого дослідження було виявити історичні та педагогічні передумови розвитку методу проектів. На основі аналізу робіт з історії педагогіки та сучасної психолого-педагогічної літератури нами встановлено, що метод проектів не є новим. Він активно розроблявся в 20-ті роки минулого століття, але через абсолютизацію та надмірне захоплення ним без достатнього теоретичного обґрунтування привів до зниження систематичності та рівня знань учнів. Відродження методу відбулось у 90-х роках минулого століття у розвинених країнах через необхідність формування креативно мислячої людини. В Україні технологія педагогічного проектування як перспективний напрямок розвитку дидактики активно розробляється з початку нинішнього століття.

Друге завдання полягало у обґрунтуванні можливостей використання методу проектів в навчанні школярів. Аналіз сучасної вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної літератури дає підстави стверджувати, що використання проектної діяльності у навчальному процесі дозволяє індивідуалізувати навчальний процес, враховувати інтереси школярів, сприяє розвитку їх творчих здібностей та особистісний самореалізації.
Третє завдання передбачало виявлення специфіки використання методу проектів у трудовому навчанні. Аналіз педагогічної, методичної літератури, підручників та шкільних програм з трудового навчання дає привід для висновку, що саме в трудовому навчанні в силу його "проектної природи" даний метод може реалізуватись найбільш повно.  Але порівнюючи вітчизняні  програми та підручники з трудового навчання з зарубіжними, в першу чергу російськими,  можна констатувати, що у вітчизняних навчальних матеріалах недостатньо місця відведено проектним технологіям, низька забезпеченість методичними матеріалами.
Четвертим завданням було проаналізувати стан застосування проектної діяльності у практиці роботи вчителів. Для вирішення цього завдання використовувались спеціально розроблені опитувальники для вчителів трудового навчання. На основі обробки результатів опитування 26 учителів встановлено, що тільки 15 % з них повною мірою володіють технологією педагогічного проектування, 30 % використовують метод проектів частково та епізодично, 20 % застосовують елементи проектної діяльності і решта – 35 % з цим методом не знайомі. Майже всі вчителі вказали на брак методичної літератури з даного питання.
П'яте завдання передбачало обґрунтування методики розробки проектних завдань для трудового навчання та умов їх використання. Ефективність трудового навчання суттєво підвищиться, якщо дотримуватись певної послідовності у розробці проектів: попередньо підбирати проектні завдання з урахуванням програмового матеріалу; залучати школярів до самостійного вибору проектів та їх оцінки; ознайомити учнів з методикою створення проектів; вибирати проекти, які можуть бути реалізовані на практиці; використовувати доцільне поєднання індивідуальної та групової роботи над проектами. З урахуванням вказаного було створено методичну розробку педагогічного проекту з трудового навчання з вивчення розділу "Обпилювання металу".
На основі виконаних завдань складені рекомендації вчителям, в яких описана послідовність підготовки та застосування проектної методики на заняттях трудового навчання. Наведена орієнтовна тематика проектів до різних розділів навчальної програми.
Таким чином всі завдання дослідження виконано.