Технології навчання. Інформаційні технології навчання

Технологія — це сукупність методів, засобів і реалізації людьми конкретного складного процесу шляхом поділу його на систему послідовних взаємопов'язаних процедур і операцій, які виконуються більш або менш однозначно і мають на меті досягнення високої ефективності певного виду діяльності.

На всіх етапах розвитку суспільства інформаційні технології забезпечували інформаційний обмін між людьми, відображали відповідний рівень і можливості систем пошуку, реєстрації, зберігання, опрацювання, подання, передавання інформації і, по суті, були синтезом методів і засобів оперування людини з інформацією в інтересах її діяльності.

Інформаційна технологія — це сукупність методів, засобів, прийомів, що забезпечують пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання інформації між людьми.

У вузькому значенні «інформаційні технології» — це сукупність методів засобів, прийомів пошуку, зберігання, опрацювання, подання і передавання графічної, текстової, цифрової, аудіо- і відеоінформації на основі електронних засобів комп'ютерної техніки і зв'язку.

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) — інформаційні тех¬нології на базі персональних комп'ютерів, комп'ютерних мереж і засобів зв'язку, для яких характерна наявність доброзичливого середовища роботи користувача.

За визначенням В.М. Монахова „НІТ – це сукупність впроваджуваних принципово нових засобів і методів опрацювання даних, що забезпечують цілеспрямоване створення. Передавання, зберігання, і відображення інформаційного продукту, з якомога меншими витратами відповідно до закономірностей того соціального середовища, де розвивається нова інформаційна технологія."

За означенням М.І.Жалдака та Ю.С.Рамського інформаційнї технології- цесукупність методів і засобів реалізації і забезпечення інформаційних процесів в різних галузях людської діяльності. Відповідно, нові інформаційні технології,-це інформаційні технології , які використовують засоби інформатизації, насамперед компютери.Із впровадженням НІТ у навчання гостро постало питання про технологію навчання.

Технологія навчання за Т.С. Назаровою, відображає шлях засвоєння конкретного навчального матеріалу (поняття) в рамках певного предмета, теми ,розділу та в межах вибраної технології. Технологія навчання відображає тактику реалізації освітніх технологій та будується на знаннях закономірностей функціонування системи педагог- матеріальне середовище- учень в певних умовах навчання.

Більш широким поняттям є поняття педагогічної технології. педагогічна технологія- це галузь знань, яка включає методи, засоби навчання та теорію застосування методів і засобів для досягнення цілей навчання. Педагогічна технологія може включати інші спеціалізовані технології, наприклад НІТ

У науковій літературі термін "НІТ" визначається як сукупність методів і технічних засобів збирання, організації збереження, опрацювання, передачі й подання інформації, що розширює знання людей і розвиває їхні можливості щодо керування технічними і соціальними проблемами. Складовими НІТ є засоби і методи НІТ

Складовими НІТ навчання є засоби НІТ навчання і методи їх використання в навчальному процесі. Засоби НІТ навчання: апаратні (класи навчально обчислювальної техніки, локальні і глобальні навчальні комп'ютерні мережі, електронне демонстраційне обладнання тощо); програмно-методичні (програмно-методичні засоби (навчальні, контролюючі, інструментальні, службові програми), комп'ютерні курси тощо); навчально-методичні (навчальні та методичні посібники, організаційно-інструктивні матеріали тощо).

Методи НІТ: традиційна модель навчання (фрагментарне використання комп'ютера на уроках як тренажера або для демонстрації, контроль знань та тестування, тощо); нетрадиційна модель навчання (дослідницька робота в комп'ютерних лабораторіях, обчислювальні експерименти, дистанційне навчання, використання гіпертекстових довідкових систем із можливістю виходу у світову інформаційну мережу).

Мета і завдання НІТ навчання. Основною метою НІТ навчання є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. Педагогічні завдання НІТ навчання:

? Інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності та якості;

? Побудова відкритої системи освіти, що забезпечує кожній дитині і дорослому власну траєкторію самоосвіти;

? Системна інтеграція предметних галузей знань;

? Розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікативних дій;

? Розвиток умінь експериментально-дослідницької діяльності та культури навчальної діяльності;

? Формування інформаційної культури учнів;

? Реалізація соціального замовлення, обумовленого інформатизацією сучасного суспільства(підготовка фахівців у галузі інформатики та обчислювальної техніки, підготовка користувача засобів НІТ).


© Українська педагогіка