План-конспект уроку на тему "Розмноження та розвиток кісткових риб"

Тема: Розмноження та розвиток кісткових риб.

Мета: Сформувати поняття про основні особливості розмноження і розвитку риб, ознайомити з роллю сезонних явищ у їхньому житті.
Розвивати мислення, увагу, вміння самостійно користуватися підручником і додатковою літературою. Виховувати любов до природи.

Обладнання і матеріали: вологий препарат “Розвиток кісткової риби”; таблиці “Тип Хордові. Надклас Риби. Клас Кісткові риби”; малюнки кісткових риб.

Тема. Природа рідного краю.
Мета. Ознайомити учнів з видовим складом рослин, що ростуть у найближчому оточенні; актуалізувати знання про системи і зв’язки між компонентами системи, закріпити поняття про основні таксономічні одиниці.
Обладнання: блокноти, олівці, бінокль, фотоапарат тощо.

Урок-диспут у 9 класі "Боротьба протилежностей"
Мета: розглянути вічне протис­тояння між двома статями; показа­ти їх різну поведінку в одній ситу­ації; показати силу такого почуття, як кохання, його значення у виборі партнера для створення сім’ї.

Обладнання: плакати з афориз­мами: «Найкраща спілка — чо­ловік і жінка» (народне прислів’я); «Любовь — зто яд, заражающий кровь. Уж лучше не знать, что такое любовь»; «В любовних приго­дах є все що завгодно, крім лю­бові» (Ларошфуко).

Учитель. Усі ви знаєте, як на­ука пояснює походження людини. Але наш сьогоднішній урок не­стандартний. Давайте пригадаємо, що із цього приводу говорить Біблія. (Якщо учні знають, то роз­повідають самі про Адама і Єву.) Спочатку Бог створив чоловіка. Через деякий час чоловік засуму­вав, і Творець подарував йому по­другу — жінку.

Тема. Середовища існування рослин. Зв’язки рослин з іншими компонентами екосистем.
Мета. Продовжити формувати поняття про середовища існування рослин, їхню характеристику та способи пристосування рослин до певних умов середовища.
Основні поняття і терміни: наземно-повітряне, водне середовища, грунт, організм як середовище існування, фактори живої і неживої природи, ланцюги живлення, продуценти, консументи, редуценти, фотосинтез.
Обладнання: малюнки організмів (тимофіївка, пирій, грястиця, коник, заєць, горобець, орел, вовк, бактерії, омела, глечики жовті, береза повисла, петрів хрест).
Методи і методичні прийоми: словесні (бесіда (підготовча), пояснення, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда).
Тип уроку: застосування знань, вмінь і навичок (семінар з використанням групової роботи).

Тема. Загальна характеристика водоростей. Лабораторна робота №11. Будова водорості.
Мета. Сформувати в учнів знання про водорості як найпростіші рослинні організми, особливості їхньої будови та процеси життєдіяльності.
Основні поняття і терміни: водорості, слань, талом, дочірня клітина, материнська, статеве і нестатеве розмноження, гамета, зигота, запліднення, одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні водорості, відділи: Зелені, Червоні, Бурі, Діатомові.

Обладнання: таблиці “Водорості”, постійні препарати водоростей, мікроскоп, предметні та накривні скельця, вода, спиртовий розчин йоду, пінцет, піпетка.

Методи і методичні прийоми: словесні (бесіда (контрольно-оцінна), розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій), самостійна робота з підручником; практичні (виконання лабораторної роботи).

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Тема. Значення голонасінних у природі та житті людини.

Мета. Пояснити значення різних рослин відділу Голонасінні для життя людини; особливе значення звернути на використання їх як лікарські рослини; сформувати поняття про голонасінних Червоної книги України.

Основні поняття і терміни: господарське значення, лікарські рослини, рослини Червоної книги.

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація таблиць і гербарних зразків); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій).

Обладнання таблиці із зображенням рослин відділу Голонасінні, гербарні зразки.

Тип уроку: урок-подорож.

Тема. Відділ Зелені водорості.

Мета. Ознайомити учнів з особливостями будови і процесів життєдіяльності зелених водоростей.

Основні поняття і терміни: піреноїди, скоротливі вакуолі, світлочутливе вічко, джгутики, крохмаль; одноклітинні, колоніальні та
багатоклітинні водорості; хламідомонада, вольвокс, хлорела, ульва, улотрикс, спірогира.

Обладнання: таблиці “Зелені водорості”, “Хламідомонада”.

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда, розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання); репродуктивні (бесіда) та пошукові (евристична бесіда, створення та розв’язування проблемних ситуацій); самостійна робота учнів з підручником.

Тип уроку: комбінований.

 

Тема. Загальна характеристика грибів.

Мета. Сформувати поняття про гриби як особливе царство живих організмів, пояснити відмінності і спільні риси грибів з рослинами і тваринами.

Основні поняття і терміни: гіфи, міцелій або грибниця, спори, плодове тіло, гетеротрофний спосіб живлення, сапротрофи, паразити, симбіоз, хітин, глікоген.

Обладнання: зображення плодових тіл різних грибів, а також збільшених мікроскопом зображень, муляжі грибів.

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда (підготовча, контрольно-перевірна), розповідь з елементами бесіди); наочні (демонстрація обладнання); практичні (виконання завдань практикуму).

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Тема. Незнайомі знайомці. Значення грибів у природі та житті людини.

Мета. Закріпити знання про значення грибів у природі та житті людини, показати учням несподівані факти про значення грибів.

Методи і методичні прийоми: словесні (розповідь, бесіда); наочні (демонстрація зображень); інтерактивний метод “Займи позицію”. Обладнання: зображення грибів (чага, боровик, веселка звичайна, гнойовик чорнильний, мухомор червоний, пеніцил, печериця звичайна, порхавка гігантська, житні ріжки, “чайний гриб”, дріжджі), фішки, виготовлені учнями до уроку.

Тип уроку, розширення і поглиблення знань.

Форма проведення: урок-несподіванка.

Сторінка 3 із 3