ХЕРСОНСЬКИЙ ПЕДІНСТИТУТ: З МИНУЛОГО - В МАЙБУТТЯ

ХЕРСОНСЬКИЙ ПЕДІНСТИТУТ: З МИНУЛОГО - В МАЙБУТТЯ

Херсонський державний педагогічний інститут сьогодні – це вуз із сучасним навчальним облад­нанням аудиторій,кабінетів,майстерень і лабораторій. На його 38 кафедрах працюють 340 виклада­чів,серед яких 14 докторів,професорів та 170 доцентів і кандидатів  наук. На 9 факультетах (фізико-математичному, індустріально-педагогічному, української філології, філологічному, педагогіки та методики початкового навчання,природничому, іноземних мов, історико-правознавчому, фізвиховання і спорту) навчаються понад 4500 студентів стаціонару та 1338  осіб заочного відділу. Лише в 1996-1997 навчальному році прийнято 905 чоло­вік, 402 з них - із сільської місцевості.

Науково-дослідна робота в інституті здійс­нюється на 38 кафедрах науково-педагогічними й науково-технічними працівниками. Кафедрами інституту виконується 60  ініціативних наукових тем та розробляється загальноінститутська науко­ва тема «Підготовка вчителя сучасної школи».

Для поліпшення підготовки наукових кадрів і зміцнення науково-педагогічного потенціалу інституту з 1992 року функціонує аспірантура з 12 на­укових напрямків. Тільки за період 1991 — 1995 рр. викладачами захищено 10 докторських і 51 кандидатська дисертації;Херсонський державний педагогічний інститут - багаторазовий переможець спартакіад Мініс­терства освіти України.

Щорічно в інституті проводиться комплексна спартакіада в програму якої входять спартакіади: студентська, професорсько-викладацького складу і співробітників інституту, спартакіада студентів І курсу та гуртожитків інституту. Традиційними ста­ли масові міжгрупові змагання з легкої атлетики,спортивного орієнтування, плавання та спортив­них ігор.

Сьогодні Херсонський державний педагогіч­ний інститут найбільший вуз області, де вчать­ся посланці майже з усіх куточків України,Молдови, Росії, Анголи і Туреччини. Сучасна матеріально-технічна база,науково-педагогічний потенціал інституту створюють належний фундамент для ефективної підготовки висококваліфікованих вчителів, яких так потребує молода українська держава.

З дня заснування в Херсонському педінституті підготовлено близько 35 тисяч педагогічних працівників. Більшість з 392 вчителів, що працюють у системі освіти Херсонщини і мають почесні звання народних та заслужених учителів - це випускники Херсонського педагогічного інституту. Серед них: народна вчителька України Ю.М.Черненко, заслужені вчителі України Е.О.Горбунова,Н.Г. Токар, О.А. Лейбзон, А.Ф Копилов, Л.Г. Бабаніна, Н.К. Левченко та інші. Сьогодні колектив інституту шукає шляхів ефективної реалізації державної національної про­грами відродження освіти.

З цією метою науково-педагогічний пошук колективу спрямовано на розробку методологічних,теоретичних та методичних аспектів проблеми безперервної педагогічної освіти шляхом організаційного поєднання довузівської, ступеневої вузівської та післявузівської підготовки педагогічних кадрів. В інституті створено науково обгрунтовану розгалужену систему довузівської підготовки молоді . Організовано працює відповідний центр,який здійснює функції профорієнтаційного відбору дарованої молоді, її успішної адаптації до умов вищої школи.

Розгорнуто діяльність відділень факультету правознавства та додаткової освіти, які мають змогу майбутнім учителям реалізувати відповідні нахили, розширити творчий діапазон і задовольнити потреби в педагогах широкого викладацького профілю,підприємств та установ — у молодих спеціалістах-юристах. В інституті буде продовжена робота по удосконаленню навчально-виховного комплексу <Ліцей – факультет довузівської підготовки». В 1995 – 1996 рр. вже відкриті Скадовська і Генічинська філії комплексу,де буде зосереджено навчання дітей з найвіддаленіших районів Херсонської області. На черзі відкриття філій у Каховському і Чаплинському районах та в Ялті автономної республіки крим. Для поліпшення якості навчально-виховного процесу інституту треба негайно приступити до насичення навчального процесу новими інформаційними технологіями на сучасній матеріально-технічній базі.

У планах ректорату на майбутнє – переоснащення бібліотеки інституту,створення служби внутрішньої безпеки,завершення комплексу формування педагогічних кадрів для південного регіону.

 Джерело:  Юрій Беляєв Кандидат філолог.наук,доцент,ректор Херсонського державного педагогічного інститут; Юрій Русинківський, Завідувач музею історії ХДПІ