Заробітна плата педагогів: зміни в порядку нарахування

Заробітна плата педагогів: зміни в порядку нарахування

Володимир БОЖИНСЬКИЙ, заступник начальника відділу державно-громадського управління освітою МОН України

Очільники навчальних закладів з 1 січня 2017 року мали встановити у штатному розписі нові розміри посадових окладів працівників. Які до­кументи і яким чином регламентують такі дії керівників закладів освіти, розповідає фахівець МОН України. Які зміни відбулися в порядку нарахування посадових окладів педагогічним працівникам з 2017 року?

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1037 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бю­джетної сфери", посадові оклади (тарифні ставки) працівників розраховуються на основі розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, встановленого в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року (з 1 січня 2017 року — 1600 грн).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів Укра­їни від 14.12.2016 № 974 "Про внесення зміни у до­даток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від ЗО серпня 2002 р. за № 1298", з 01.01.2017 поса­дові оклади (ставки заробітної плати) педагогіч­них працівників ЗНЗ підвищено на два тарифні розряди.

На педагогічних працівників яких навчальних закладів поширюється таке підвищення?

301.01.2017 підвищення поширюється на поса­дові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних працівників тих навчальних закладів, що фінансу­ються за рахунок освітньої субвенції* з держав­ного бюджету місцевим бюджетам (які працюють у ЗНЗ, шкільних відділеннях НВК "ДНЗ — ЗНЗ" тощо.

З 1 січня 2017року розмір мінімальної заробіт­ної плати становить 3200грн. Як бути в тому разі, коли посадовий оклад педагогічного працівника згідно з тарифною сіткою є меншим?

Враховуючи ці зміни, МОН України наказом від 20.01.2017 № 81 (пункт 2) внесло зміну до наказу МОН України від 26.09.2005 № 557. При цьому мі­ністерство зобов'язало керівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери за­безпечити диференціацію заробітної плати пра­цівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з ураху­ванням складності, відповідальності та умов вико­нуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.

Потрібно зауважити, що поточна редакція на­казу № 557 (підпункт 5 пункту 4) передбачає право керівників навчальних закладів, установ освіти та на­укових установ у межах фонду заробітної плати, за­твердженого в кошторисах доходів і видатків затвер­джувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їхнього особистого внеску в загальні результати роботи в межах коштів на оплату праці.

Коли слід чекати підвищення посадових окла­дів педагогічним працівникам інших установ освіти?

Працівникам установ, що фінансуються за раху­нок державного та місцевих бюджетів, заробітну плату буде підвищено з 01.09.2017.

Слід зазначити, що відповідно до постанови N91298 органи місцевого самоврядування мають право ухвалити власне рішення про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників за­кладів та установ освіти, що утримуються коштом міс­цевих бюджетів, на основі якого оплата праці вчителів, що працюють у цих закладах, може зрости в будь- який час до 1 вересня 2017 року.

Джерело:

Автор: Володимир Божинський  Стаття 1032 Бюджетного кодексу України. Журнал: «Учитель початкової школи», 2017, № 5


© Українська педагогіка