Модель Одеського юридичного ліцею: освітній маршрут профільних класів

Проблема професійного самовизначення випускників за сучасних умов є досить актуальною. Невипадково МОН України в документа, які регламентують діяльність середньої загальної освіти, головним завданням визнало профілізадію старшої школи (Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті, Концепція загальної середньої освіти, Концепція профільного навчання в старшій школи тощо). Все це вимагає перегляду підходів до визначення мети і завдань шкільної освіти, формування її змісту організації навчально-виховного процесу. Постає проблема оновлення змісту освіти. Зміст того самого пред­мета в класах різного профілю мас бути різним. Саме тому сьогод­ні Міністерство освіти і науки України пропонує програми вивчення базових предметів у старшій школі за рівнями «стандарт», «академічний», «профільний», типові навчальні плани для профільної школи, які дозволяють педагогічним колективам творчо підійти до реалізації як інваріантної, так і варіативної складової робочого навчального плану.

 

Профільне навчання за рахунок низки предметів забезпечу» належ ний рівень підготовки учнів-випускників для вступу до ВНЗ, але, як правило, не дає професії. Завдання сучасної старшої профільної школи, на нашу думку, полягає в тому, щоб створити умови для розвитку осо­бистості, обдарованої дитини, надати можливість учням зорієнтуватися в житті, зробити свідомий вибір професії, стати успішною людиною. «Закон і право — наш девіз! І цим живе наш ліцеїст», — гасло ліцею останніми роками.

У попередні роки зміст профільної освіти в Одеському юридично­му ліцеї наповнювався як програмами, рекомендованими МОН Украї­ни, так і авторськими програмами, затвердженими в ООІУВ, зокрема, «Ділова англійська мова для юристів», «Ділова українська мова для юристів», «Правоохоронні органи України», «Юридична психологія», «Основи криміналістики», «Основи самозахисту», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Етика правоохоронця», «Основи дослідницької діяльності».

Неабияке значення в профорієнтаційному виборі учнів відіграє психологічна служба ліцею. Діагностика, опитування, спеціальні фа­культативні заняття, безпосереднє знайомство з специфікою професії правоохоронця дозволяють гнучко коригувати професійний вибір стар­шокласників відповідно до їхніх інтересів і нахилів.

Сьогодні робочі навчальні плани ліцею базуються лише на про­грамах, рекомендованих МОН України поточного року.

8 класи — загальноосвітні класи (І курс) допрофільної підготов- »Де викладають: спецкурс «Живи за правилами» як допрофільну, ропедевтичну дисципліну» спецкурс «Обираю професію»;

 9 класи — загальноосвітні класи допрофіль ної підготовки (II курс): курс «Правознавство» (практичний курс) — 2 год на тиждень; спец­курс «Ми — громадяни України», спецкурс «Моя майбутня професія: правила вибору».

На І-ІІ курсах учнів мотивують на майбут­ній допрофесійний вибір. Спецкурси правового профілю викладають фахівці-юрисги. Психоло­гічна служба проводить психолого-педагогічну діагностику інтересів, нахилів учнів щодо по­дальшого навчання в спеціалізованих профіль­них класах, організовує психолого-педагогічні консиліуми та постійні психолого-педагогічні се­мінари для вчителів і батьків. Особливої ува­ги надано пошуку та розвитку обдарованих дітей. Класи комплектує психологічна служба з урахуванням вікових особливостей учнів, ти­пу їх темпераменту. Допрофільній підготовці сприяє профорієнтаційна виховна робота, що здійснюється в позакласний час у «Молодіжній поліцейській академії», екологічному й історико-краєзнавчому учнівському проектуванні, участі в бібліотечному проекті «Моя нова поліція».

10-11 класи — класи профільного навчання (ІІІ-ІV курси) — це креативне бачення профіль­ної школи ліцейською спільнотою: вчителями, учнями, батьками, громадськістю.

Джерело: журнал «Управління школою» №19-21. Автори: О. В. Шиян, директор Одеського морського ліцею; І. О. Войтович, заступник директора з навчально-методичної роботи.