Концепція розвитку НВК на 2015-2020 роки

Освіта XXI століття — це освіта для людини. Її стрижень — розвивальна, культуротворча домінанта, виховання творчої та відповідаль­ної особистості, здатної до самоосвіти, саморозвитку та самореалізації, що вміє використовувати набуті знання й уміння для ефективного розв'язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», По­ложення про загальноосвітній навчальний заклад, Національна доктри­на розвитку освіти України в XXI столітті головною метою проголошу­ють створення умов для розвитку та саморегуляції кожної особистості як громадянина України, формування поколінь, які «здатні навчатися впродовж усього життя, створювати й розвивати цінності громадян­ського суспільства».

Концепцію діяльності Одеського НВК № 13, спрямовану на реаліза­цію Закону України «Про загальну середню освіту», складено з ураху­ванням ситуації оновлення політичних та економічних процесів у дер­жаві, сучасних завдань перебудови змісту національної освіти та вихо­вання, що сприяє формуванню інтелектуального потенціалу суспільства.

Сучасна освіта — це пріоритетна сфера діяльності, яка базується на таких основних принципах:

 • демократизації (співробітництво, партнерство, взаємоповага, вза­ємодопомога педагогів і учнів як суб'єктів навчання; управління справами, а не людьми; колегіальність під час прийняття управ­лінських рішень);
 • відкритості перед суспільством, участь учнів, "їхніх батьків, педа­гогічного колективу та представників громадськості в розроблянні та реалізації стратегії і змісту її діяльності;
 • гуманізації (гармонізація відносин між усіма учасниками педагогіч­ного процесу; створення умов для творчої самореалізацїї як учнів, так і вчителів; розвиток потенційних можливостей і здібностей учня як особистості; діяльність за принципом «учитель не про­сить, а пропонує»; створення умов для професійного зростання працівників, їх самовираження, особистішого вдосконалення);
 • варіативності (забезпечення можливості широкого вибору змісту, форм і засобів навчання та виховання, альтернативність у задово­ленні духовних запитів особистості, її пізнавальних можливостей та інтересів);
 • доступності для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх

послуг, які надає держава;

 • дитиноцентризму;
 • інтеграції у світову систему освіти (орга­нічний зв'язок зі світовою та національною історією, культурою, традиціями);
 • безперервності та різноманітності освіти.

Основна мета перспективного плануван­ня — визначення стратегії розвитку Одеського НВК № 13 на п'ять років (2015-2020 рр.), створен­ня життєздатної системи безперервного навчання, виховання з метою досягнення високих освітніх рівнів, формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, системою наукових знань про природу, людину, суспіль­ство, почуттям національної свідомості, готової до професійного самовизначення на підставі:

 • засвоєння обов'язкового змісту загальноос­вітніх програм із урахуванням диференціа­ції, системності, інтегрованості, науковості, розвивального характеру навчання;
 • допрофесійної підготовки за рахунок про­грам поглибленого вивчення предметів у класах гімназії та профільної школи;
 • досягнення єдності навчання та виховання;
 • створення умов для розвитку здібностей і творчості, готовності до подальшої освіти та самостійної трудової діяльності, до само­розвитку та самореалізації, адаптації до жит­тя за умов ринкової економіки й інформа­ційного суспільства;
 • виховання патріотизму, громадської позиції, почуття власної гідності, відповідальності за свої дії, поваги до прав і свобод люди­ни, любові до Батьківщини, своєї родини, навколишнього середовища.

У стратегічному плані навчальний заклад має закласти фундамент для формування демократично­го суспільства, яке визнає освіченість, вихованість, культуру найвищими цінностями, незамінними чинниками соціального прогресу. Це потребує прі­оритетної уваги до навчального змісту та методик, які формують світогляд, цінності культури, уміння самостійно учитися, критично мислити, користува­тись комп'ютером, здатність до самопізнання та са­мореалізації особистості в різних видах творчої ді­яльності, вміння і навички XXI століття, необхідні для життєвого та професійного вибору за сучас­них умов розвитку інформаційного суспільства.

Стратегічна мета закладу — створення умов психологічного та фізіологічного комфорту в школі, формування в учнів цілісної системи знань з усіх предметів, забезпечення активної позиції суб'єктів навчально-виховного процесу до результатів своєї роботи, виховання компе­тентної, соціально адаптованої, активної і твор­чої особистості.

Зосередження на потребах розвитку та ви­ховання учнів передбачає пряму залежність про­ектування змісту і методичного забезпечення від вікових та індивідуальних особливостей дітей. Основою всіх перетворень має бути реальне знання дитячих можливостей, прогнозування потреб найближчого розвитку особистості. Саме на цьому ґрунтується застосування особистісно зорієнтованих педагогічних технологій.

XXI століття — це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень освіченості та культури всієї нації набувають ви­рішального значення для економічного і соціаль­ного поступу країни, інтеграції та глобалізації соціальних, економічних і культурних процесів, які відбуваються у світі.

Перспективи розвитку української держа­ви вимагають ґрунтовного оновлення системи освіти. На шляху модернізації освіти в Україні головним є створення компетентнісно зорієнто­ваної системи навчання та виховання школярів.

Концепцію розвитку Одеського НВК № 13 розраховано на 5 років. Вона являє собою су­купність провідних науково-методичних ідей, принципів, підходів, які визначають основні ці­лі, стратегію та специфіку діяльності Одеського НВК № 13. Концепція визначає основні положен­ня щодо організації навчально-виховного про­цесу в період реформування освіти й інтеграції у світовий простір.

В підґрунті розробляння концепції перебу­ває аналіз зовнішніх і внутрішніх чинників.

Джерело: журнал «Управління школою» №19-21. Автор: Н. А. Романенко, директор Одеського навчально-виховного комплексу №13