Абітурієнти Донбасу зможуть поступити заочно

Абітурієнти Донбасу зможуть поступити заочноУ зв'язку з суспільно-політичною ситуацією, яка склалася в Донецькій і Луганській областях, керівникам вищих навчальних закладів (http://osvita.ua/vnz/guide/) необхідно взяти до відома, що вступники, які постійно проживають в Донецькій і Луганській областях та подали копії документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень для участі у конкурсі при вступі на навчання, в окремих випадках не мають можливості прибути до вищих навчальних закладів, розташованих в інших областях України, у встановлені Умовами прийому (http://osvita.ua/vnz/entrance/) строками для подання оригіналів документів у разі їх рекомендації до зарахування.
 
Про це йдеться у листі Міністерства освіти і науки України № 1/9-389 від 1 серпня 2014 року «Про подання оригіналів документів про освіту» (http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/42320/).
 
У листі зазначається, що у разі неможливості подати оригінали документів, за рішенням приймальної комісії, вищі навчальні заклади приймають від вступників Донецької і Луганської областей, рекомендованих до зарахування на навчання, заяву-гарантійний лист, який вступник надсилає на електронну адресу та поштою до вищого навчального закладу, обраного ним для навчання (зразок заяви-гарантійного листа додається).
 
У такому випадку в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) відповідно до заяви-гарантійного листа вступника приймальною комісією проставляється відмітка про прийняття від нього оригіналів документів про освіту з відповідною позначкою, а зарахування абітурієнта на навчання відбувається відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України.
 
Додаток до листа МОН
від 01.08.2014 № 1/9-389
 
Ректору__________________
(назва вищого навчального закладу)
абітурієнта_______________
(зазначається напрям підготовки, інститут, факультет)
Прізище, Ім'я, По-батькові
(повністю за паспортом)
Адреса місця проживання:
(повністю за паспортом)
Контактні телефони вступника,
його батьків (родичів, близьких)
 
З А Я В А
 
 
Я, _______________________________, рекомендований до зарахування
(зазначається повністю прізвище, імя, по-батькові)
на навчання за напрямом підготовки (спеціальністю) в інститут (на факультет) денної (заочної) форми навчання
(зазначається напрям підготовки, інститут (факультет), форма навчання)
за рахунок ____________________________________________.
(зазначається форма оплати навчання – за державним замовленням або за кошти фізичних і юридичних осіб)

Прошу вважати мою заяву гарантією подання оригіналів документів і виконання мною вимог для зарахування відповідно розділу ХІІІ Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10. 2013 року № 1510, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.10.2013 року за № 1855/243871 (зі змінами).
У разі зарахування мене на навчання, зобов'язуюсь подати оригінали документів до вищого навчального закладу не пізніше 01 листопада 2014 року.
 
              Дата                                                                                                                        Підпис
 
Джерело:http://osvita.ua/vnz/consultations/42319/