Освіта XXI століття — це освіта для людини. Її стрижень — розвивальна, культуротворча домінанта, виховання творчої та відповідаль­ної особистості, здатної до самоосвіти, саморозвитку та самореалізації, що вміє використовувати набуті знання й уміння для ефективного розв'язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», По­ложення про загальноосвітній навчальний заклад, Національна доктри­на розвитку освіти України в XXI столітті головною метою проголошу­ють створення умов для розвитку та саморегуляції кожної особистості як громадянина України, формування поколінь, які «здатні навчатися впродовж усього життя, створювати й розвивати цінності громадян­ського суспільства».

Проблема професійного самовизначення випускників за сучасних умов є досить актуальною. Невипадково МОН України в документа, які регламентують діяльність середньої загальної освіти, головним завданням визнало профілізадію старшої школи (Національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті, Концепція загальної середньої освіти, Концепція профільного навчання в старшій школи тощо). Все це вимагає перегляду підходів до визначення мети і завдань шкільної освіти, формування її змісту організації навчально-виховного процесу. Постає проблема оновлення змісту освіти. Зміст того самого пред­мета в класах різного профілю мас бути різним. Саме тому сьогод­ні Міністерство освіти і науки України пропонує програми вивчення базових предметів у старшій школі за рівнями «стандарт», «академічний», «профільний», типові навчальні плани для профільної школи, які дозволяють педагогічним колективам творчо підійти до реалізації як інваріантної, так і варіативної складової робочого навчального плану.

Сторінка 1 із 297


© Українська педагогіка