Системою називається будь-яка сукупність елементів довільної природи, між якими існують певні внутрісистемні зв'язки. Системний підхід вважається одним із провідних методологічних принципів дослідження в кожній галузі знань.

Кожна система має свою структуру, частини цієї структури розглядаються як підсистеми.

Методична система навчання інформатики у середніх навчальних закладах визначається як система, функціонування якої обумовлюється багатьма чинниками. Головними з них є: характер соціального замовлення на сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства, цілі навчання та виховання, принципи і зміст навчання інформатики тощо.

Методична система навчання будь-якого предмета являє собою сукупність п'яти компонентів: цілі, зміст, методи, засоби й організаційні форми навчання. Методичні системи навчання предметів, які становлять зміст загальної середньої освіти, формувалися протягом десятиріч в основному емпірично, перевірялись шкільною практикою і помітно змінювались з періодом порядку 10-15 років. Для інформатики ж характерним є високий динамізм становлення її методичної системи навчання.

Початком процесу формування інформатики, як наукової дисципліни, що вивчає загальні властивості інформації та інформаційних процесів, а також методи і засоби їх забезпечення, вважають 1895 p., коли в Брюсселі було створено Міжнародний бібліографічний інститут.

Після Другої світової війни бурхливо розвивалася кібернетика як загальна наука про управління і зв'язок у різних системах: штучних, біологічних, соціальних. Народження кібернетики прийнято пов'язувати з опублікуванням (1948 р.) американським математиком Норбертом Вінером відомої книги «Кибернетика или управление и связь в животном и машине». У цій праці висвітлено шляхи створення загальної теорії управління і закладено основи методів розглядання проблем управління та зв'язку для різних систем з єдиної точки зору. Розвиваючись одночасно з розвитком електронно-обчислювальних машин.

Методична система навчання інформатики повинна розглядатись як цілісна система цілей, змісту, методів, засобів і організаційних форм навчання

Відповідно до загальних цілей курс методики навчання інформатики повинен забезпечувати розв'язування таких основних завдань.

1.Визначити та обґрунтувати конкретні цілі навчання інформатики та зміст відповідного загальноосвітнього предмета середньої школи.

2.Розробити найбільш раціональні методи і організаційні форми навчання спрямовані на досягнення поставленої  мети.

            3.озглянути необхідні засоби навчання та розробити рекомендацію щодо їх застосування в навчальному процесі.

Введення в середню школу окремого загальноосвітнього предмета «Основи інформатики і обчислювальної техніки» спричинило утворення галузі педагогічної науки — методики навчання інформатики, предметом якої с цілі, зміст, методи, засоби, організаційні форми навчання інформатики.

Методика навчання інформатики — це розділ педагогічної науки:

1)   об'єктом якої є процес навчання інформатики в школі;

2)   предметом — проектування, конструювання, реалізація (впровадження в педагогічну практику), аналіз (педагогічний експеримент) і розвиток методичних систем навчання інформатики в школі;

3)   одним з основних методів методики навчання інформатики є педагогічний експеримент.

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення інформатики
у новому 2006/2007 навчальному році

Шкільний курс інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах вивчатиметься за програмами, надрукованими у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальні програми для профільного навчання. Програми факультативів, спецкурсів, пропедевтичних курсів, гуртків. Інформатика», видавництво «Прем'єр», Запоріжжя, 2003 р., та новою «Навчальною програмою з інформатики для 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів універсального та фізико-математичного профілів», надрукованою у науково-методичному журналі «Комп'ютер у школі та сім'ї», №1, 2005 р.

Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість тематичних оцінювань, передбачених навчальними програмами для загальноосвітніх класів та методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів видруковано в Інформаційному збірнику МОН №№ 13-14, 2002 р., №№5, 14-15, 2003 р., №№13-14, 2004, 2005 рр., у науково-методичному журналі «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах», №1, 2006 р.

Шкільний курс інформатики та обчислювальної техніки базується на трьох фундаментальних поняттях: інформація, алгоритм, ЕОМ.


Якщо для вивчення понять алгоритму та комп’ютера вже створено певну методику, то, як показує практика, поняттю інформація вчителі майже не приділяють уваги. Часто вчителі, враховуючи те, що поняття інформації за програмою вивчається на перших уроках, або формально відносяться до пояснення цього поняття або зовсім його опускають. Крім того, деякі вчителі вважають, що курс інформатики повинен починатися не з вивчення теоретичних питань, а з практичної роботи за комп’ютером, і будують шкільний курс, виходячи з таких міркувань. Сьогодні також методичною проблемою для вчителів є побудова уроків, присвячених поняттю інформації, відсутність відповідної системи завдань та вправ, методичної літератури з цього питання.

Навчальні посібники «Інформатика. Короткий курс. 10 клас» і «Інформатика. Короткий курс. 11 клас» рекомендуються для використання в 10 -11 класах загальноосвітніх навчальних закладів універсального, філологічно-гуманітарного, художньо-естетичного, спортивного та інших профілів, де на вивчення курсу відводиться 1 година на тиждень протягом 2 років (всього 70 год.).


Навчальні посібники «Інформатика. Базовий курс. 10 клас», «Інформатика. Основи алгоритмізації та програмування. 10 клас» і «Інформатика. Базовий курс. 11 клас» рекомендуються для використання в 10 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів фізико-математичного, природничого, технологічного, універсального та інших профілів, де на вивчення курсу відводиться 2 години на тиждень протягом 2 років (всього 140 год.).