ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ
 
12.11.2014-1-2
 
«У душі кожної дитини залишаю
частинку тепла свого серця»
 
Актуальність проблеми
 
Нині впроваджуються освітні моделі, що ґрунтуються на гуманістичних засадах, тобто є особистісно зорієнтованими. Вони відображають особливості сучасного соціокультурного простору та забезпечують реалізацію завдань нового Державного стандарту загальної початкової освіти.

В умовах інтеграції України в європейський освітній простір набуває актуальності проблема пошуку шляхів підвищення ефективності та результативності навчального процесу в початковій школі. Сучасний соціокультурний процес характеризується глобалізацією масмедійного простору. Інтенсивне проникнення в освітній простір інформаційно-комунікаційних технологій викликали в початковій освіті появу не лише позитивних тенденцій, пов'язаних насамперед із розширенням горизонтів її доступності, а й нових суперечностей і ризиків, викликаних стрімким поширенням інформації.
 
12.11.2014-1-1
Отже, нині важливого значення набуває впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес. В Україні прийнята державна цільова програма «Сто відсотків», метою якої є впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій. За допомогою ІКТ створюються умови для формування ключових та предметних компетентностей школяра, його повноцінної самореалізації, адже вони дають змогу максимально розкрити зміст уроку, стимулюють активність учнів, розвивають їхні творчі здібності. Усвідомлення важливості створення таких умов у навчально-виховному процесі зумовило вибір теми дослідження: «Використання ІКТ на уроках у початкових класах».

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯУ статті наведена класифікація інтерактивних методів навчання за можливістю застосування їх у начально-виховному процесі з урахуванням вікових особливостей учнів, аналізується доцільність методів при організації та проведенні позакласних виховних заходів з інформатики в молодшій школі, що проілюстровано на прикладах фрагментів виховних заходів з інформатики в 4-му класі.
Ключові слова: позакласна робота з інформатики, психологічні особливості розвитку дитини, молодші школярі, підлітки, інтерактивні методи навчання, інтерактивна діяльність.

 

Постановка проблеми
Як зазначено в новому Державному стандарті початкової загальної освіти, одним із основних компонентів процесу виховання учнів є формування в них вміння продуктивно співпрацювати з різними партнерами у групі й команді, виконувати різні ролі та функції в колективі [2]. Зазначена мета потребує суттєвих змін у методиці виховання молодших школярів.

ФОРМУЄМО ПІЗНАВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС УЧНІВ ЗАСОБАМИ ІКТДля чого використовують інтерактивну дошку у школі? Найчастіше для того, щоб демонструвати презентації, використовувати її як крейдяну дошку. Але можна за допомогою цього інструмента активізувати пізнавальну активність учнів. Саме про це йдеться у статті. Розглянуто проблеми наступності у формуванні пізнавального інтересу учнів основної школи засобами ІКТ на прикладі уроків фізики.

 

Постановка проблеми

 

Одним із пріоритетних напрямів розвитку сучасного інформаційного суспільства є інформатизація освіти — удосконалення освітнього процесу на основі впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

впровадження інформаційно-комунікаційних технологійВ умовах активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у шкільну освіту вчитель має швидко адаптуватися до сучасних умов праці та розвивати нові навички навчання І практичної роботи для ефективного використання даних технологій у власній діяльності. Застосування ІКТ в адміністративній роботі вчителя, зміст цієї роботи та її завдання розглядаються в поданій доповіді.

 

Сучасний стан справ


Масове поширення інформаційно-комуніка¬ційних технологій (ІКТ) у школі першочергово впливає на зміну ролі вчителя, оскільки змінюється зміст курсу навчальних дисциплін, з'являються нові засоби і методи навчання. Водночас використання засобів ІКТ має біполярний характер: з одного боку, потік інформації, що постійно збільшується, автоматично підвищує складність роботи вчителя, а з іншого — автоматизує його діяльність і скорочує навантаження.

ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ЗАСОБІВ ІКТ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯУ статті розглянуто деякі проблеми реалізації автоматизованого навчального дослідження в умовах реального навчального процесу.

 

Однією з найактуальніших проблем сьогоден¬ня є інформатизація освіти, яка є невід'ємною складовою інформатизації суспільства, та орієнтована насамперед на підготовку юного покоління до майбутньої професійної плідної діяльності у високотехнологічному інформаційному середовищі. Характерною ознакою інформатизованого суспільства є поступове зміщення акценту діяльності людини в галузь оперування інформаційними потоками, перерозподіл діяльності між людиною та засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Інформатика

Навчальний предмет «Інформатика» у 2012/2013 навчальному році вивчатиметься учнями 9-11 класів. У 9-х класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України № 132 від 23.02.2004, зі змінами, внесеними наказом МОН України № 66 від 05.02.2009. У 10-11-х класах – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834.

Tип пpoгpaмнoгo зacoбy з тoчки зopy йoгo мicця y нaвчaльнoмy пpoцeci мoжe бути визнaчeний y вiдпoвiднocтi дo пoдaнoї нижчe клacифiкaцiї, шляxoм вiднeceння їx дo oднiєї (aбo oднoчacнo дo кiлькox) з тaкиx yмoвниx гpyп.

Дeмoнcmpaцiйнo-мoдeлюючi пpoгpaмнi зacoбu.

Xapaктepними oзнaкaми дeмoнcтpaцiйнo-мoдeлюючиx пpoгpaмниx зacoбiв є їx викopиcтaння нa eтaпax пoяcнeння нoвoгo мaтepiaлy, фpoнтaльнa дeмoнcтpaцiя мoдeлi oб'єктy вивчeння. Moжливi вapiaнти ППЗ, якi вiдpiзняютьcя cпocoбoм фopмyвaння мoдeлi, видoм мoдeлi. Moжнa видiлити:

Темпи технологічного і науково-технічного прогресу сьогодні такі, що багато знань застарівають вже протягом 3-5 років. Не враховувати цього фактора в перспективній системі освіти не припустимо. Саме тому пріоритети цілей системи випереджальної освіти повинні радикально чином відрізнятися від пріоритетів аналогічних цілей системи традиційної освіти.

Перспективна система освіти повинна створюватися на основі поєднання НОВІТНІХ природничо наукових і гуманітарних знань, однією з своїх пріоритетних цілей мати формування у людей таких якостей, які дозволять їм з успіхом адаптуватися, жити і працювати в умовах нового століття. Серед таких якостей можна виділити:

Сторінка 1 із 15